10apr26Fashion Show : Thailand Trade Exhibition Vivo City Fashion Showcase 2010
Brand : Multi Brands
Venue : Department of Export Promotion
Date/Time : 1 June 2010, 14.00

Thailand Trade Exhibition Vivo City Fashion Showcase 2010 – Press Conf.

กรมส่งเสริมการส่งออกช่วยผู้ประกอบการแฟชั่นย่านราชประสงค์, ประตูน้ำ และสยาม มุ่งตลาดสิงคโปร์

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ หาช่องทางช่วยผู้ประกอบการไทยในย่านการค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์เนม และกลุ่มแฟชั่นของนักออกแบบรายใหม่ ที่มีร้านค้าอยู่ในย่านการค้าราชประสงค์, ประตูน้ำ และสยามได้มีที่ขายสินค้าในตลาดสิงคโปร์

ในเบื้องต้น นางศรีรัตน์ รัฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก แจ้งว่า กรมส่งเสริมการส่งออก จัดกิจกรรมส่งเสริมส่งออก และการค้าในสิงคโปร์ โดยในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2010 นี้จะมีการจัดงานการแสดงสินค้า Thailand Trade Exhibition Vivo City Fashion Showcase 2010 ภายใต้แนวคิด SIAM Fashion Promenade ซึ่งทางกรมส่งเสริมการส่งออก ได้เรียนเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าวเดินทางไปร่วมจัดแสดงสินค้า ซึ่มีผู้ประกอบการแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น Pichita, Chirir, Olanor, Flynow, T-ra, Issue, Duet, Klar เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 36ราย ที่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว นอกจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับความสามารถในด้านการค้า และการส่งออกสินค้า จากประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นโอกาสในการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการความไม่สงบทางการเมือง ได้มีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าได้ทันที

โดย การสร้างภาพลักษณ์ใหกับสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมของไทย ภายในงาน นอกจากจะเปิดโอกาสให้มีการจำหน่ายสินค้าแล้ว กรมส่งเสริมการส่งออกยังจัดให้มีการพบปะเจรจาการค้า Business Matching โดยได้เชิญผู้นำเข้าชั้นนำของสิงคโปร์ เข้ามาร่วมเจรจาการค้าภายในงาน รวมทั้งยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ เพื่อแสดงผลงานของนักออกแบบแฟชั่นของไทยแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการซื้อสินค้า ในทุกวันที่มีการจัดงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยยังมีความเข้มแข็งในการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งยังสามารถผงาดสู่ตลาดแฟชั่นชั้นสูงในสิงคโปร์ได้ไม่ยากในอนาคต