Home Press & Annouce Get Healthy with Tesco Lotus 2013

Get Healthy with Tesco Lotus 2013

Modern ThaiSilk

MTI ร่วมสนันสนุน ให้ทุกคนรักและใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง

ชื่อโครงการ       โครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส” ปีที่ 7

Get Healthy with Tesco Lotus 2013

ภาคีโครงการ       กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ เทสโก้ โลตัส

ที่มาของโครงการ

โครงการสุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัสเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับเทสโก้ โลตัส เปิดโครงการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มครั้งที่ 1 (พ.ศ.2550 – 2554) และครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) เน้นกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิก อันเป็นการออกกำลังกายแบบพื้นฐานซึ่งเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งองค์ประกอบหลักประการหนึ่งของโครงการฯ คือ การแข่งขันการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

testco

ทั้งนี้ การรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ได้มีสุขภาพที่ดีถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงฯ มุ่งผลักดันเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย อันเป็นปัจจัยพื้นฐานประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

เทสโก้ โลตัส ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ

เทสโก้ โลตัส ซึ่งโครงการ สุขภาพดีชีวีตดีกับเทสโก้โลตัส” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้นโยบายทางด้านสังคมที่ชัดเจนของเทสโก้ โลตัสที่ต้องการแสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัสพร้อมรับฟังและตอบสนองตามความต้องการของชุมชน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 3 ด้านหลัก ๆ คือ การส่งเสริมทางด้านสุขภาพ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการส่งเสริมทางด้านการศึกษา

จากเหตุผลข้างต้น กระทรวงฯ และเทสโก้ โลตัส จึงมีแนวความคิดร่วมกันในการจัดทำโครงการฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดโครงการฯ 5 ปีที่ผ่านมา โครงการได้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 22 ล้านคนทั่วประเทศ ได้แก่ ปี 2550 จำนวน 1.2 ล้านคน, ปี 2551 จำนวน 2.43 ล้านคน, ปี 2552 จำนวน 3.23 ล้านคน, ปี 2553 จำนวน 4.16 ล้านคน , ปี 2554 จำนวน 5.1 ล้านคน  และ ปี 2555 จำนวน 6.14 ล้านคน

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนชาวไทยแบบยั่งยืน
 2. มุ่งเสริมสร้างสุขภาพให้คนไทยแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย
 3. มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความสุขอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 4. มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความตระหนักในเรื่อง 3G คือ Good Health Good Life Good Eating
 • Good Health คือ สุขภาพดีกับการออกกำลังกาย
 • Good Life คือ ชีวิตดีด้วยการรู้จักใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ทำจิตใจให้เบิกบาน มีทัศนคติที่ดี
 • Good Eating คือ การมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ

เป้าหมายของโครงการ

 1. เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศอย่างน้อยจำนวน 6 ล้านคนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับประเทศ กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
 2. มีชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิกจำนวน 100 ชุมชน

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส”

 1. การแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล
 2. กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขันมินิมาราธอนระยะทาง 10 กม. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

รายละเอียดของการแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับประเทศ มีดังต่อไปนี้

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
 2. ระดับประชาชนทั่วไป
 3. ระดับประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

ข้อกำหนดทั่วไป ผู้แข่งขันแต่ละทีมจะมีสมาชิกประมาณ 8 ถึง 10 คน โดยโครงการฯได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคใน 5 ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

  ภาคใต้   เทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต 1
  ภาคกลางและภาคตะวันออก   เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้
  กรุงเทพและปริมณฑล   เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4
  ภาคเหนือ   เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่ (คำเที่ยง)
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น

โดยผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคจะมาแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายน  2556  สนามกีฬานิมิบุตรทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขันระดับประเทศจะได้เงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

กลุ่มเพื่อนรักสุขภาพ

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพ เทสโก้ โลตัสได้มีการเลือกสรรเยาวชน 12 คน ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพในนามกลุ่ม “12 เพื่อนรักสุขภาพ(Health Ambassadors) ทำหน้าที่ร่วมกับโครงการฯ ในการสร้างความตระหนักในเรื่องการออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้กับชุมชนต่างๆผ่านกิจกรรมโรดโชว์ที่เทสโก้ โลตัสกว่า 29 สาขาทั่วประเทศ โดยเพื่อนรักสุขภาพทั้ง 12 คนจะร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องสุขภาพ เช่น เล่นเกมกับลูกค้า รวมทั้งเต้นแอโรบิกออกกำลังร่วมกับลูกค้าและประชาชน ณ เทสโก้ โลตัสสาขาต่าง ๆ

Portfolio Making
All News and Images are supported by Public Relationship Companry or PR of each Brand