เริ่มแล้ว!!! ขอเชิญนักออกแบบ นักศึกษาด้านการออกแบบ ผู้ประกอบการสิ่งทอ หรือแฟชั่นนิสต้า ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด Creative Textiles Award 2015 สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-713 5492-9 ต่อ 400,700 ติดต่อคุณสุพรรณรัตน์/ คุณกรกนก
* หมายเหตุ- หลังจากลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาส่งใบสมัครตัวจริงตามที่ระบุในรายละเอียดการร่วมสมัคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

cta1

สำหรับ link ที่ให้ download ใบสมัครอยู่ที่ http://www.thaitextile.org/CTA2015/form

และ link ที่ให้ download รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ http://www.thaitextile.org/CTA2015

Fanpage: https://www.facebook.com/CreativeTextilesAward

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative Textiles Award 2015) ภายใต้โครงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้วัตถุภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ สู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปี 2558

 1. ชื่อการประกวด

การประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 2558 Creative Textiles Award 2015

 1. หลักการและเหตุผล
  • สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ดำเนินการโครงการ ประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างความตระหนัก และพื้นฐานสู่ความเป็น ECO Textiles หรือผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี
  • เพื่อให้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯ จึงได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้นอีก เพื่อสร้างโอกาสและความยอมรับจากผู้ผลิตและนักออกแบบให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
  • เพื่อนำเสนอผลงานและสร้างความยอมรับในหมู่ ผู้ประกอบการนักออกแบบและประชาชนทั่วไป
  • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม
 2. หัวข้อการประกวด

ECO Textile : New Trend for New Generation

ลักษณะผลงาน

ผลงานประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับ แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ร่วมกับการพัฒนา เส้นใยจากวัตถุดิบภาคการเกษตร สู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลงานจะมี 1 ชิ้น หรือมากกว่า 1 ชิ้น โดยมีลักษณะเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน เพื่อจัดวางเป็นกลุ่มแล้วมีประโยชน์ใช้สอย มีความงดงาม และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ดี

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักออกแบบ นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเป็นทีมผสมระหว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน/ทีม

 1. ข้อมูลประกอบการพิจารณา
  • ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกประเภทผลงานระหว่างผลิตภัณฑ์แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 20 ราย/ทีม ต้องใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ หรือผ้าที่ผ่านการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในชิ้นงานไม่น้อยกว่า 60 % โดยผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการผลิตผลงานเข้าประกวดราย/ทีมละ 10,000 บาท
  • เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใม่เคยประกวด ใช้ในงานแสดงหรืออื่นมาก่อน หรือเป็นผลงานที่ผลิตเพื่อใช้ส่งงานในสถาบันศึกษา
  • แสดงประโยชน์ใช้สอยชัดเจน
  • แบบที่นำเสนองาน ประกอบด้วย
 • แนวความคิด
 • Mood Board แสดงแรงบันดาลใจ
 • แบบแสดงเทคนิค/วิธีการ ผลิตชิ้นงาน ขนาด
 • แบบร่างผลงานที่ sketch ด้วยมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบุขนาด วัสดุ
 • ไม่เกิน 3 แผ่น ขนาด A4 (แนวนอนหรือแนวตั้ง)
 • ทั้งนี้ การส่งผลงานให้ส่งทางอีเมล์ หรือไปรษณีย์เท่านั้น
 • ประสบการณ์/การศึกษา/รางวัลที่เคยได้รับ
 1. เงื่อนไขการประกวด
  • ผู้เข้าประกวดส่งผลงาน ได้เพียงราย/ทีมละ 1 ผลงาน
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรก ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเลือกใช้วัสดุที่กำหนดในโครงการไม่น้อยกว่า 60%
  • ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานทางอีเมล์ CreativeTextilesAward@gmail.com หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้า “การประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 2558” 519/356 ซอยประชาอุทิศ 123 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครู เขตทุ่งครู กทม 10140
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเข้ามารับเงินสนับสนุนพร้อมรับการอบรมด้านการตั้งราคาขายสินค้าที่สถาบันฯสิ่งทอ ในวันที่ 28 พ.ค. 58
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรก ต้องนำส่งผลงานที่แล้วเสร็จ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 58 สถานที่ พีคฌาน สตูดิโอ 25/803 ซอยแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบชิงแรกต้องนำผลงานมาจัดแสดง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศด้วยตัวเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ ต้องเข้ามารับรางวัล ในพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ในงานสัมมนาปิดโครงการปี 2558 ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ลิขสิทธิ์ของผลงาน รวมถึงชิ้นงานประกอบการนำเสนอ (Prop) ถือเป็นของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในการเผยแพร่ ในกรณีที่ต้องการรับชิ้นงานประกอบการนำเสนอ (Prop) คืนให้แสดงความจำนงขอรับคืนกับทางสถาบันฯ ในวันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศแล้วเสร็จ
  • การส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่า ผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิในการปฎิเสธ หรือยกเลิกคำตัดสิน สำหรับผลงานที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธ์ผู้อื่นจริง จะถูกตัดสิทธิ์และผู้เข้าประกวดต้องคืนรางวัลในทันที
  • ผลงานที่เข้ารอบทั้งหมด เป็นสมบัติของสถาบันฯ การขอยืมไปทำกิจกรรมอื่น ต้องมีหนังสือร้องขอ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบันฯ และนำส่งคืนเมื่อเสร็จกิจกรรมในที่สภาพเรียบร้อย
  • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด
 2. เงินสนับสนุนและรางวัล
  • ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก จำนวน 20 ราย/ทีม แบ่งออกเป็นสินค้าแฟชั่น 10 ราย/ทีม

สินค้าไลฟ์สไตล์ 10 ราย/ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนราย/ทีมละ 10,000 บาท เพื่อใช้ในการผลิตผลงานเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ (รวมค่าวัตถุดิบ เดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้น)

 • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ราย/ทีม (ประเภทละ 5 ราย/ทีม) จะได้รับเกียรติบัติ ส่วนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 2 ราย/ทีม (ประเภทละ 1 ราย/ทีม) จะได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 50,000 บาท ต่อราย/ทีม
 1. คณะกรรมการตัดสิน   ประกอบด้วย

9.1 นางสุพัตรา ศรีสุข   ที่ปรึกษาโครงการ                     ประธานคณะกรรมการ

9.2 นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                 รองประธาน

9.3 มล. ภาวินี สันติศิริ   นายกสมาคมผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์                กรรมการ

9.4 น.ส.กุลธิรัตน์ มีสายญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการออกแบบ             กรรมการ

9.5 นางกุสุมา ไชยพร     บก. นิตยสาร L’Officiel                                 กรรมการ

9.6 น.ส.แสงระวี สิงหวิบูลย์ ผจก. สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์               กรรมการ

และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

9.7 ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ     ที่ปรึกษาโครงการ                           กรรมการและเลขานุการ

9.8 น.ส. สุพรรณรัตน์ อนุเขตร์   สถาบันสิ่งทอ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 1. กำหนดการ

วันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 31 มีนาคม   58                   เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 58                         ผู้สมัครเข้ารับการอบรมชิ้แจงเรื่องเกณฑ์การประกวด/เทรนด์การออกแบบ/คุณสมบัติของวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 58                               ปิดรับสมัครและผู้สมัครส่งแบบ sketch (Final)

วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม   58                      ตัดสินรอบที่ 1

วันพฤหัสที่ 28 พฤษภาคม   58                     ผู้ผ่านเข้ารอบแรกสัมมนา/อบรมเรื่องการสร้างแบรนด์/การตั้งราคาขายและรับเงินอุดหนุน 10,000 บาท พร้อมเซ็นสัญญารับเงินอุดหนุน

มิถุนายน-กรกฎาคม 58                                  ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบแรก ผลิตผลงานจริงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบตัดสินชิงชนะเลิศ

วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม 58                               ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบแรก ส่งผลงานประกวดที่ พีคฌานสตูดิโอ

วันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม 58                             ตัดสินการประกวด รอบชิงชนะเลิศ

วันพฤหัสที่ 27สิงหาคม 58                              พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงผลงานในงานปิดโครงการ

cta2 cta3