ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทย โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญกับการศึกษา เมื่อมีทักษะในวิชาชีพ แต่หากต้องการพัฒนาวิชาชีพให้ยั่งยืนก็ต้องให้หลักวิชาการเข้ามาช่วย จึงตัดสินใจไปเรียน ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และไม่เพียงแค่นั้นเพื่อให้มีความรู้ในเชิงกว้างเกี่ยวกับอาชีพช่างทำผม จึงได้ตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจทำผม” ซึ่งทำให้เรารู้ และเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไป และความสำคัญของอาชีพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ในการพัฒนาวงการช่างทำผมไทย และด้วยตระหนักว่าองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจร้านทำผม คือ ช่างทำผมซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าด้วยใจและต้องใช้อารมณ์ ดังนั้นการจะพัฒนาร้านทำผมหรือธุรกิจทำผม ต้องเน้นที่การพัฒนาคน หรือทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในอาชีพให้ทัดเทียมระดับสากล จึงตัดสินใจไปเรียนปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนามาตรฐานอาชีพแก่ช่างทำผมไทยให้เป็นผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ ผ่านดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทย” (The Development of Professional Standard for Thai Hairdressers) อันเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นำไปเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างทำผมไทยต่อไป
ดุษฎีนิพนธ์นี้ ยังได้เป็นประโยชน์ต่ออย่างน้อยอีก 3 หน่วยงาน ณ ปัจจุบัน นั่นคือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ได้นำเอาเนื้อหาในงานวิจัยนี้ เป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทยด้วย และอีกหนึ่งหน่วยงานด้านการศึกษาคือ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม ที่มีความทันสมัยในการปรับปรุงและจัดหลักสูตรให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน และได้เห็นความสำคัญของวิชาชีพช่างทำผม จึงได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนเสริมสวยชลาชล (ชลาชล อคาเดมี) สถาบันสอนทำผมรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบันซึ่งถูกออกแบบมาจากงานวิจัยนี้ โดยได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรอาชีพทำผมในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ภายใต้นโยบายเรียนกับตัวจริงและประสบการณ์จริงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการเรียนการสอนที่ ปรับตัวใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้มีความทันสมัย เหมาะกับ lifestyle ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพเข้ามาผสมผสานกับวิชาการ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพหรือทำในสิ่งที่ตนเองรักได้อย่างมืออาชีพต่อไป
ส่วนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ได้นำเอางานวิจัยของดร.สมศักดิ์ ชลาชล ไปเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำงานวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผมไทยนั้น ก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานอาชีพด้วย โดยคุณโอมิกา บุญกัน นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบัน สถาบันฯ ก็มีนโยบายพัฒนาขอบข่ายงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของคนไทย ให้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากลด้วยเช่นกัน ทั้งใน AEC และ ประเทศอื่นๆ ที่มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพคล้ายๆกันกับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการแข่งขัน และพัฒนามากยิ่งขึ้น อนาคต วิชาชีพต่างๆ ของไทย ก็จะมีมาตรฐาน มีคุณวุฒิวิชาชีพรองรับ และในที่สุดได้รับการยอมรับในระดับสากล

ชลาชลอคาเดมี่ สร้างสรรค์หลักสูตรให้ผู้เรียนได้เลือกมากมาย อาทิ

หลักสูตรพื้นฐานเต็มหลักสูตร        8 เดือน

หลักสูตรพื้นฐานระยะสั้น              3 เดือน

หลักสูตรพื้นฐานการตัดซอย          2 เดือน

หลักสูตรพื้นฐานการตัดซอย          1 เดือน

หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะทาง            2 อาทิตย์

หลักสูตรพื้นฐานทุกเสาร์, อาทิตย์  6   เดือน

ที่พิเศษสุด คือหลักสูตรหลากหลายตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เรียน โดยการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์และจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมทั้งรายละเอียดการเรียนและตารางเวลา

chaclaol01 chaclaol02 chaclaol03 chaclaol04 chaclaol05 chaclaol06 chaclaol07 chaclaol08 chaclaol09 chaclaol10 chaclaol11 chaclaol12