FVT หรือ Fashion V Together เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอน ทางด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น จาก ๕ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการประมวลผลความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จ อีกขั้นของนักศึกษา   โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับเป็นศูนย์กลางผู้ประสานงานในการจัดงาน การเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00-17.00 น. ณ. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

———————————————————————————————–

tu057FVT #5 : RMUTK, Fashionable of Thai Arts
Academy : Rajamangala University of Technology Krungthep, RMUTK
Venue : Bangkok Art and Culture Center
Date/Time : 14 February 2016, 15.00

 

tu058FVT #5 : Kasem Bundit, Think Global, Act Local
Academy : Kasem Bundit University, KBU
Venue : Bangkok Art and Culture Center
Date/Time : 14 February 2016, 15.30

 

tu059FVT #5 : RMUTP, Fairy Story & Me
Academy : Pra Nakorn, RMUTP
Venue : Bangkok Art and Culture Center
Date/Time : 14 February 2016, 16.00

 

tu055FVT #5 : DPU, Dream
Academy : Dhurakij Pundit University
Venue : Bangkok Art and Culture Center
Date/Time : 14 February 2016, 16.30

 

tu056FVT #5 : TU, Pantonic Love
Academy : Thammasat University
Venue : Bangkok Art and Culture Center
Date/Time : 14 February 2016, 17.00

 

———————————————————————————————–

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. 1. เพื่อจัดแสดงผลงาน องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
  2. 2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาในการร่วมมือรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสู่ความสำเร็จ
  3. เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านการออกแบบด้านศิลปะ และการจัดแสดงผลงานจริง

เป้าหมายของกิจกรรม   นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาสร้างสรรค์ผลงานสำหรับการจัดแสดงและสามารถถ่ายทอดผลงานแก่ผู้สนใจอันจะนำมาสู่การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรม  นักศึกษาได้จัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการ องค์ความรู้ในวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดงานและเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ