Portfolio Making by ThaiCatwalk # 50

เป็นการถ่ายพอร์ตย่อย กลุ่มเล็กครับ ตามความต้องการของนางแบบ เพื่อเอาไปใช้งานเฉพาะทาง
17 August 2016 @ ThaiCatwalk Studio