Supreme Patriarch
พิธีเททองชนวนนำฤกษ์ยอดพระเกศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ตำรวจภูธรภาค 3 ปลื้มปิติและสำนึกในพระเมตตาเป็นล้นพ้น ที่ฝ่าพระบาทเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองชนวนนำฤกษ์ยอดพระเกศ
คุณต๋ายและคุณโก้ ได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกัน
8 เมษายน 2561 ณ วัดราชบพิธฯ
Photo by Jade