สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียน ครั้งที่ 2
และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 5 ปี 2553”
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียน ครั้งที่ 2 ปี 2553 และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 5 ปี 2553” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2553 ในการนี้ทรงพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานฯ และการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ้าไหม ปี 2553 จำนวน 34 ประเภท และทีมแข่งขันสาวไหม ระดับเยาวชน อันดับที่ 1-3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้ชนะการประกวด ในโอกาสนี้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม เฝ้ารับเสด็จฯ ณ อาคาร 7 -8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ปี 2553 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 และครบ 60 ปี ราชาภิเษกสมรส อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้ทรงทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหมของประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “ตรานกยูงพระราชทาน” ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่ดีของไหมไทย ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าไหมไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในภูมิภาคอาเซียน ด้วยเห็นว่าประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนมีวัฒนธรรมด้านหม่อนไหมคล้ายกัน ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่ดำเนินกันมาอย่างยาวนาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรมหม่อนไหมมีบทบาทและหน้าที่หลักในการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งในห่วงโซ่ทั้งหมดได้รวมตั้งแต่การผลิต การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การยกระดับคุณภาพไหมไทยให้ได้มาตรฐานสากล การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และปรับการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้านหม่อนไหมด้วย สำหรับการประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียนปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในหัวข้อ “ไหมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยจัดให้มีการประชุมโต๊ะกลมเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จด้วยกันต่อไป ในอนาคต นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ยังได้จัดให้มีการประกวดผ้าไหมในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวน 20 ประเภท เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต่อไป

ด้านนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 5 ปี 2553ว่า ในปีนี้กรมหม่อนไหมตั้งใจจะจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และสืบสานคุณค่าแห่งภูมิปัญญา ผ้าไหมไทย โดยกิจกรรมภายในงาน ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2553 ประกอบด้วย

1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับวงการหม่อนไหม

2) นิทรรศการแสดงชุดฉลองพระองค์ผ้าไหม

3) นิทรรศการตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน

4) นิทรรศการจัดแสดงผลงานชนะเลิศ การประกวดไหมอาเซียน และการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหม

5) อุโมงค์แสดงสายพันธุ์ และวิวัฒนาการของหม่อนและไหมไทย

6) นิทรรศการไหมไทยในชีวิตประจำวัน

7) การประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียน

8) กิจกรรมผู้ผลิตพบผู้บริโภค

9) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีคุณภาพได้ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน

10) ตื่นตาตื่นใจไปกับแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย ปะทะมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

11) มุมจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

12) สาธิตการชงชาหม่อนไหม

13) กิจกรรมประมูลผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม

14) เกมส์โชว์ ทดสอบความรู้เรื่องหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญประชาชนร่วมกันสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพ ทั้งจากเกษตรกรผู้ผลิตและภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่หลวงของปวงชนชาวไทย

On First Page 1 2 3 4

Page : « Back Next Big Images »