Top 3 และ Top 5 ในแต่ละสาขา (หยั่งกับมอบรางวัล ..5 ..5 ..5) ของนายแบบที่เดินในฤดู กาล “Spring/Summer 2014” ที่เพิ่งผ่านมาจากหนังสือ “MFF” ของอิตาลี

Picture : MFFashion
Source : Foxy Lady Diary

MFF 70 01