18. St.Stephen’s Cathedral by Sunisa Boonprasert (Amp Boonprasert)

St.Stephen’s Cathedral is an Roman Catholic. It’s located at the center of Vienna. The architecture mixed of Romanesque and Gothic which indicate the characteristic of an exterior shape,symbol and interior details. That’s not only ancient but also elegant and faithful.

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นเป็นมหาวิหารโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์และโกธิค แสดงออกมาจากลักษณะรูปทรงภายนอก สัญลักษณ์และดีเทลต่างๆภายในมหาวิหาร ที่ไม่ได้มีเพียงความเก่าแก่แต่ยังคงความงดงามและความน่าศรัทธา
Contact : b-amp@hotmail.com

19. The warrior of sakura reign by Phattarawadee Meelak (Ph M Kimtily)
During World War II , Japan was invaded by the Allies. Thus, the Japanese needs to protect the country and joined the fight in this war. It has established a division called “KAMIKAZE” the equivalent of the warrior of sakura reign. They have a duty to stop the Allied invasion fleet. They are the prideof the Japanese because these pilots sacrifice their lives for a reason “the Patriots”.

ในช่วงท้ายของการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นถูกรุกรานจากฝ่ายสัมพันธมิตร จึงทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องออกมาปกป้องประเทศและได้เข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ โดยได้มีการก่อตั้งกองบินที่มีชื่อว่า “KAMIKAZE” ที่เปรียบเสมือนนักรบแห่งดินแดนซากุระ พวกเขามีหน้าที่ในการหยุดยั้งการบุกของกองทัพเรือฝ่ายสัมพันธมิตรและพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น เพราะนักบินเหล่านี้มีเหตุผลในการพลีชีพของตนเองที่เป็นหนึ่งเดียวกันคือ ความรักชาติ
Contact : ph_gift@hotmail.com Tel : 0869286425

20. Baba of Jungceylon by Risachon Kongsoot

Looking back to a hundred years ago, in the reign of king Rama III – V. People from various countries immigrated into the Indonesian archipelago and British Malaya (known as Peninsular Malaysia and Singapore). One of them were Chinese people, they combined their own culture with the local one and it was called “Baba” culture. Every culture had a long and unique history for example, the style of building, clothing, language and beautiful traditions such as wedding ceremony, which inspired this cutting design, pattern and color throughout this collection.

ย้อนหลังเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยรัชกาลที่ 3 – 5 ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในแถบคาบสมุทรมลายูมากมายทำให้เกิดการผสมผสานของวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นคือวัฒนธรรมระหว่างคนจีนกับคนท้องถิ่นซึ่งมีชื่อเรียกว่าวัฒนธรรม “บาบ๋า” และเกิดเป็นวัฒนธรรมอื่นๆที่มีประวัติความป็นมาอันยาวนาน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหาร ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามอย่างพิธีการแต่งงาน จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผ่านเส้นสาย ลวดลายและสีสัน สะท้อนผ่านผลงานชิ้นนี้
Contact : b_biwjungpokupoku@hotmail.com Tel : 0831819845

21. St.Mark Basilica By Pimchanok Siriboonma
This work was inspired by St.mark basilica. The highlight of the Church is Dome Which is the Byzantine art. The details of the church is consist of mosaic ,fine art design and jewelry.This church was established for commemorate the goodness of St. Mark,who was The evangelist And used to propagated Christianity to the city of Venice. He died in 828 A.D. While he was propagating Christianity at Alexandria,Egypt. The Venetian merchant, brought St. Mark’s body back.

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโบสถ์เซนต์มาร์ค จุดเด่นของโบสถ์คือโดม ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทน์ รายละเอียดของโบสถ์เป็นลายวิจิตร ภาพโมเสก และอัญมณี โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงความดีของนักบุญมาร์ค ซึ่งเป็นผู้ติดตามพระเยซู และเคยมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เมืองเวนิส ท่านได้เสียชีวิตลงในปี ค.ศ.828 ขณะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ โดยมีพ่อค้าชาวเวนิสนำร่างนักบุญมาร์คกลับมา
Contact : p-_-im@hotmail.com

22. MAIKO by Chanida Limsukakorn
The Inspiration from MAIKO who’s practise to be GEISHA.She had to learn art and culture from GEISHA. MAIKO could be 18 to 25 years old. She wear unique KIMONO and coat her skin with white powder.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ไมโกะ ( MAIKO ) หรือ ผู้ฝึกตนเป็นเกอิชา (GEISHA ) ซึ่งไมโกะ ( MAIKO ) จะต้องเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจากเกอิชา (GEISHA ) ไมโกะ ( MAIKO ) มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และมีการแต่งกายของชุดกิโมโนที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งการทาผิวเป็นสีขาว
Contact : Chanida_mc@hotmail.com Tel : 0875990579

23. Architectural Programers by Prichaya Jamhathai
Inspiration comes from Architectural Programers, which is work of architect name Michel Hansmeyer. His architecture works use natural process by repetition method and use this process make the architecture work by computer program by giving 3D which have volume, shape, and symmetry in all aspect of eachpiece. The researcher take this idea to create clothes’s collections, which is Haute Couture style with Technique that is 3D around the top of the simple silhouette.

แรงบันดาลใจมาจาก Architectural Programers ซึ่งเป็นผลงานของสถาปนิกที่ชื่อว่า Michel Hansmeyer โดยผลงานสถาปัตยกรรมแต่ละชิ้นของเขาได้ใช้กระบวนการทางธรรมชาติโดยวิธีการทำซ้ำ และใช้กระบวนการเหล่านี้มาสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์โดยให้เกิดความเป็น 3 มิติ ซึ่งมปริมาตร รูปทรง ความสมมาตร ในทุกๆด้านของชิ้นงานผู้วิจัยได้นำเอาแนวคิดนี้ มาออกแบบ collections เสื้อผ้า ซึ่งเป็นเสื้อผ้าแนว Haute Couture ด้วยในเรื่องของ Technique ที่มีความเป็น 3 มิติ รอบด้านบน silhouette ที่เรียบง่าย
Contact : Pichaya-Jamhathai@outlook.co.th Tel : 0875304476

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com  nextpage

1 2 3 4 5 6 7 8

Page : « Back Next Big Images »

Pros