มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์-เอกออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้นปีที่ 2 ได้มีการจัดแสดง FASHION SHOW ภายใต้ CONCEPT ” THE FASCINATION ” INSPRIED BY CHINESE KITES & THAI KITES เป็นการแสดงแฟชั่นโชว์และโชว์ผลงานของนักศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบและความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยจะจัด FASHION SHOW ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 เป็นต้นไป สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตึก 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

fascina2