เนื่องในวาระที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดนิทรรศการงานแสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มีความประสงค์ ที่จะนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ผสมผสานนิทรรศการศิลป์ ภายใต้หัวข้อ “ตรีดี” เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา และเป็นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในด้านแนวความคิดทางศิลปะ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center / TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดทางความคิด ในการศึกษาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายในปัจจุบัน และอนาคต

threed

s03-438

s08-582