SWU – Thesis Presentation 2015 ได้รับเกียรติอีกครั้งจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) อาจารย์รวิเทพ ชวนไปเข้าร่วมการแสดงผลงาน Thesis ของนักศึกษาปี 4 ครั้งสุดท้าย ก่อนการแสดงเดินแบบจริง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2015 ณ Zen Gallery 8th, CentralWorld นักศึกษา ต้องนำผลงานทั้งหมด รวมถึง Mood Board มาให้คณะกรรมการตรวจสอบ และอธิบายถึงผลงาน แรงบันดาลใจต่างๆ จากนั้นก็ทำการคัดเลือกผลงาน ที่จะนำขึ้นแสดงแบบ ว่าตัวไหนเข้ากลุ่ม ไม่สวย หรือต้องปรับปรุง
swu001 swu002 swu003 swu004 swu005 swu006 swu007 swu008 swu009 swu010 swu011 swu012 swu013 swu014 swu015 swu016 swu017 swu018 swu019 swu020 swu021 swu022 swu023 swu024 swu025 swu026 swu027,

Pros