ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี งานฝีมือ ความเชื่อความศรัทธาและเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของไทย คือสิ่งที่พวกเรา The Debut Project 5 ได้ร่วมกันรักษาและสืบทอดความเป็นไทยในตัวของพวกเราผ่านการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ ภายใต้คอนเสปต์ “สมัยนิยม
PROPASAL THE DEBUT PROJECT 5th
Graduate fashion show
Faculty of Industrial textiles & Fashion design
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

9 June 2015
Registration 16:00
Showtime 16;30-17;30
Eden Zone @ Centralworld

https://www.facebook.com/thedebutproject?ref=hl ลิงก์ของเพจ

666 dnejf

Pros