ลำดับที่ 1-5

ลำดับที่ 6-10

ลำดับที่ 11-15

ลำดับที่ 16-20

ลำดับที่ 21-24

 1. “UNDER EXPOSURE”
  BY ORANART WONGHONGHERN  E-MAIL : ORANART.WONGHONGHERN@GMAIL.COM

The inspiration of my collection came from the architectural style in Havana, Cuba which the style of the building is heavily influenced by Spanish architects as most are built during the colonisation. As the buildings was painted over repeatedly; as time flies, the paint started to reveal variety of colours illustrating the colours from previous years.

Moreover, the colour’s layer are clearly shown which gives each building some characteristics and uniqueness. The structure of the outfit was inspired by the shape of windows and doors.Furthermore, the style of the design also came from the way important people in Graciera or The Cigar lady of Cuba are dressed. From these influences, I was able to come up with a collection.

ผู้สร้างไดรับแรงบันดาลใจมาจากตึกสถาปัตยกรรมเมืองฮาวานาHavana ประเทศคิวบา โดยมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมจากสเปน ในช่วงตกศตวรรษที่16 จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากสีของตึกที่มีรอยแตกเป็นชั้นสีเนื่อง มาจากการทาสีเป็นซ้ำๆของตัวตึกและเกิดการหลุดร่อนไปตามกาลเวลา มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวตึกที่ชัดเจน ได้รับแรงบันดาลใจจากบานหน้าต่างและประตูทรงยาวจากตึกมา เป็นรูปแบบในการออกแบบ และยังมีความสนใจในตัวบุคคลสำคัญในพื้นที่และรูปแบบวิถีชีวิต ของบุคคลในพื้นที่นั้น ซึ่งคือGraciela หรือ The cigar lady มาเป็นแรงบันดาลใจในการstylingชุด

 1. “STORAGE OF DISTORTION”
  BY AUERNAREE CHANCHAISRISAKUL  E-MAIL : AUERNAREE.C@GMAIL.COM

The designer is interested in Dan Hays’s work, the oil painting artist. His works were processed by using a low quality digital camera to take the photo, which leads the photo to has a little resolution and some mistakes like ‘glitch’. After that, he reproduced those by painting with oil color on canvas.

Personally, the designer has passion on watching VHS video with high contrast and low resolution images, or Lo-Fi, which are consistent in the work of Dan Hays, so the designer bring it to integrate them together and make it all error by digital way Thus, it makes such a fascinating story

เนื่องด้วยผู้ออกแบบมีความสนใจในผลงานภาพวาดสีน้ำมันของศิลปิน Dan Hays

ซึ่งกระบวนการทำงานของตัวศิลปินได้นำภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่ มีความละเอียดน้อยและเกิดการผิดพลาดของตัวภาพ (Glitch) มาวาดด้วยสีน้ำมันลงบนเฟรมผ้าใบและโดยส่วนตัวผู้ออกแบบมีความชื่นชอบในการดูผลงานที่เกี่ยวกับวีดีโอ VHS ที่มีความคมชัดและรายละเอียดต่ำ หรือภาพ Lo-Fi สอดคล้องในงานของ Dan Hays นั้น ผู้ออกแบบจึงนำมาผสมผสานเข้าด้วยกัน และใช้วิธีการทำให้ทุกอย่างดูผิดพลาดโดยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ

 1. “SANK IN A REVERIE SEA”
  BY THAPANA WONGSRIYA  E-MAIL : THAPANA.WONGSRIYA@GMAIL.COM

จุดเริ่มตนของแรงบัลดาลใจในคอลเล็กชั่นนี้มาจาก ภาพประกอบของ FRAU GRAU นักวาดภาพประกอบและกราฟฟคดีไซเนอร ชาวเยอรมัน ที่นําเอาบรรยากาศความเปนธรรมชาติของชายฝงทะเล สรางสรรคภาพวาดในลักษณะของรูปรางธรรมชาติและรูปทรงที่ไมสม่ําเสมอกัน ตัดทอนรูปราง รูปทรง ของหินและแรธาตุที่สามารถพบเห็นได ตามริมชายฝงทะเล มาจัดองคประกอบคลายกับการวางชิ้นจิวเวอรรี่ และเลือกใชสีโทนธรรมชาติ

ความสวยงามของชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทั้งลักษณะเกลียวคลื่นทซี่ดัเขาชายฝงทําใหเกิดเสนสายท่ีไมสม่ําเสมอ ของเสนคลื่นเวลากระทบหาดทราย รูปทรงของกอนหิน เปลือกหอย ปะการัง และพื้นผิวของทรายที่มีเสนสายลวดลายจากการถูกคล่ืนซัด โดยนําลักษณะดังกลาวมาสรางสรรคและพัฒนาภูมิปญญาการแกะเทียนพรรษาพรอมทั้งส รางสรรคเทคนิกการเดรปปงผาออแกนดี้อัดพลีทใหเกิดโครงสรางที่แปลกตาและโครงชุดที่ มีลักษณะที่เปนอิสระและเสนโคงเวาของเกลยีวคลื่น นําเสนอในรูปแบบของคอลเล็กชั่นเสื้อผา evening wears สําหรับผูหญิงที่ตองการความพิเศษในโอกาสพิเศษ

The inspiration of this collection is from FRAU FRAU’s illistration, who is german illustrator and graphic designer. The illustration is about the nature of a shore by creating creation of organic form and unevent shape. Distortion of rock and mineral’s shape and arrange them like a jewelry shelf by using natural tone.

Using the beauty of the natural shore, wave of the sea that make a irregular line and shape of a rock, shell, coral and surface of shore after a surf that look like a work of art. Using these things to create and develop intellect about shaving a big candle used in the temple during the raining season. Creat technique about draping pleated organdy frabric to make a strange structure and a figure that have independent of a wave of the sea. Present this collection in evening wears for every women in special occasion

 1. “LINE OF LAVA”
  BY PONGARUN KHUNMUANG  E-MAIL : PONGNARUN@HOTMAIL.COM

My thesis is inspired by Pompeii which is the legendary city of the Great Roman Empire. Unfortunately, this ancient city was destroyed by the eruption in 79 AD. As the digging an underground tunnel, the ancient walls covered with the numerous paintings and inscriptions was discovered by an explorers. However, the survey was abolished and started again in 1748 which leads to an exposition of Pompeii’s glory and civilization.

ได้รับแรงบรรดาลใจจาก นครปอมเปอี นครในตำนานของอนาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ โดยเมืองที่แสนสวยงามนี้ได้ล่มสลายเพราะภัยจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อ 500 ปีก่อนคริสต์กาล ลาวาจำนวนมากได้ไหลทะลักลงมาทับเมืองทั้งเมืองจนอารยธรรมล่มสลายภายในคืนเดียว ผ่านมา 1000 ปี ในระหว่างการขุดอุโมงค์ใต้ดิน คณะผู้ค้นพบได้ขุดเจอกำแพงที่เต็มได้ด้วยภาพวาดและจารึกมากมาย แต่แล้วการสำรวจก็ได้หยุดชะงักไป และเริ่มขึ้นอีกครั้งในปี 1748 ต่อเนื่องเรื่อยมา เผยให้เห็นโฉมหน้าความรุ่งเรืองและอารยธรรมต่างๆของปอมเปอี

ชุดมีการตัดต่อลาย ที่ได้มาจากการไหลของลาวาผสมกับซากของคนที่โดนลาวาฝังทั้งเป็น จากนั้นนำมาตัดทอนให้เหลือแต่เส้นกราฟิก และนำมาวาดใหม่ให้เป็นหน้าของคนอยู่บนชุดเดรสยาว ที่โครงของชุดได้มาจากชุดในยุคโรมัน

 1. “SOMEWHERE OVER THE RAINBOW”
  BY PRAPAKORN SORNSOMBOON   E-MAIL : PRK_SORNSOMBOON@HOTMAIL.COM

This collection was inspired by the famous children book called ‘the wonderful wizard of oz’, telling a contemporarily different tale by applying folk wisdoms on mural, Hoop tam. We make use of mural technique, lineage and the outstanding colorway of Hoop tam

to modernize cloths, making our products wearable and indeed desirable. Apart from the contemporary cloths we innovated, we also take great care in adding more dimension to our works, resulting in remarkably fanciful images. Our embroidering lace, which were inspired by the book, is being stitched above the cloths design. In addition, the rest of the material uses were all inspired by either characters or details of the story in order to create the mood and tone which will go together: playful and fairy tale.

คอลเล็คชั่นนี้เป็นการนำเอานิทานเด็กชื่อดังอย่าง wonderful wiziard of oz มาเล่าเรื่องราวใหม่ ผ่านมุมมองของภูมิปัญญาการวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้ม(สิม)อีสาน โดยนำเอาเทคนิคการวาดจิตรกรรมฝาผนัง,ลายเส้น ,colorwayที่โดดเด่นของฮูปแต้มมาพัฒนาวาดเป็นลายผ้าให้มีความร่วมสมัย น่าสวมใส

นอกจากลายผ้าที่สนุกสนานแล้ว ยังดึงเอาเทคนิค ดีเทล จากอินสไปร มาเล่นเพิ่มมิติ เพ้อฝันให้คอลเลคชั่นอีกด้วย โดยมีการปักลายลูกไม้จากตัวละครในwonderful wizard of oz นำมาปักทับกับลายพิมพ์ผ้า นำเอาmeterial ที่ดึกมาจากคาเรกเตอร์ของตัวละครหลักมาเป็นgimmickในชุด ให้เข้า กับmood&tone :playful and Fairy tale ได้อย่างลงตัว และสวยงาม

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com nextpage

1 2 3 4 5

Page : « Back Next Big Images »

Pros