charity093Event : กลุ่มนักข่าว ข่างภาพ คนบันเทิง/2558 “รวมน้ำใจ ซับน้ำตา” #3
Brand : กลุ่มนักข่าว ข่างภาพ คนบันเทิง
Venue : CentralWorld
Date/Time : 4 July 2015, 13.00

กลุ่มนักข่าว ข่างภาพ คนบันเทิง/2558 “รวมน้ำใจ ซับน้ำตา” #3

Photo by Jirakrit (Tony)

กลุ่มนักข่าว ข่างภาพ คนบันเทิง/2558 การจัดงาน “รวมน้ำใจ ซับน้ำตา” #3 เพื่อโครงการ “พัฒนาโรงเรียนและเด็ก ในชุมชน ของเด็กไทยให้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างมีชีวิต” เพื่อนพ้องน้องพี่ กลุ่มนักข่าว ช่างภาพ พีอาร์ ดารา คนบันเทิง ด้วยกลุ่มนักข่าว ข่างภาพ คนบันเทิง จะจัดทำโครงการ “พัฒนาโรงเรียนในชุมชนของเด็กไทย ให้กลับคืนสู่ชุมชน อย่างมีชีวิต” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการย่อย ของโครงการ “รวมน้ำใจ ซับน้ำตา” ที่กลุ่มนักข่าว ช่างภาพ คนบันเทิง ได้ริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำกันมา ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ด้อยโอกาส ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานไว้ และจัดทำมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา พวกเราจึงขอส่งเสริมและเดินตามพระราชปณิธาน ของพระองค์

วัตถุประสงศ์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และ สนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทย โดยเฉพาะในชุมชนที่ห่างไกล และหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนโดยตรง
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในชุมขนแต่ขาดแคลนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้สามารถต่อยอดและพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย ในชุมชนนั้น ๆ ให้กลับคืนสู่ชุมชนและมีชีวิตชีวาสร้างการศึกษาพื้นฐานให้เด็กๆ ได้ในอนาคต
3.เพื่อเป็นการตอบแทนคุณ สังคม ประเทศชาติ ของเราชาวคนบันเทิง

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ ลานเอเทรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ทำกิจกรรมเพื่อจัดหาทุน กับกิจกรรมย่อย มินิ มินิคอนเสิร์ต “พี่บันเทิง ร่วมเล่น…เต้น…ร้อง… ให้น้องได้เรียน” เป็นการแสดงมินิคอนเสริต์จากเหล่าศิลปิน-ดารา ที่มีใจเป็นกุศล . เหล่าศิลปิน-ดารา ร่วมเดินกล่องรับบริจาค

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ. โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) อ.เมือง จ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โรงเรียน มอบสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็น /สำคัญให้โรงเรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จึงขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากเพื่อพ้อง น้องพี่ คนบันเทิง ในการจัดทำกิจกรรมดังกล่าว ตามโครงการฯให้ลุล่วงตามเป้าหมาย

ซึ่งงานการกุศลในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคจำนวน  190,000 บาท ,  ออแกนไน โดย ก้อง ปิยะ และอำนวยสถานที่ โดย CentralWorld

money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com money to develop ThaiCatwalk.Com

Pros