ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ผู้เรียบเรียงและเป็นประธานโครงการหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” จัดเปิดตัวหนังสืออย่างเป็นทางการ ภายในงาน 2016 NEW YEAR PARTY “I LOVE YOU” FAIRIES ณ เดอะพุด การ์ดีเนีย การ์เด้น อุทยานดอกพุทธชาด  ทั้งนี้ หนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงวิธีการดำเนินชีวิตและคำสั่งสอนของ ดร. เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ โดยมี ดร. ดวงทิพย์ สุรินทาธิป ผู้แปลภาษาอังกฤษ และ ศ.ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ผู้แปลภาษาจีน ขึ้นเวทีสนทนาถึงหนังสืออันทรงคุณค่านี้ จัดพิมพ์ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน ซึ่งมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา คณะผู้จัดทำหวังให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมคนในประเทศให้มีคุณธรรม รวมถึงการเข้าเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษและจีนในหลักสูตรการศึกษาในอนาคต

ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา เปิดเผยถึงความเป็นมาและเรื่องราวในหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” ว่า “วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อต้องการรำลึกถึงวิธีการดำเนินชีวิตและคำสั่งสอนของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ต้องฝ่าฟันนำชีวิตของครอบครัวและธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ธุรกิจมหาชน เนื้อหาในหนังสือจะชี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการเมืองและเศรษฐกิจ มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของประชาชนอย่างไร รวมไปถึงเรื่องของปรัชญา แนวคิด การบริหาร และบันทึกความทรงจำในช่วงต่างๆ ของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ทางเครือสหพัฒน์จะนำคำสั่งสอนของท่าน มาใช้แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ มีคุณธรรม และเสียสละ เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ

team2

โดยช่วงแรกจะเป็นส่วนของกาลานุกรม ดร. เทียม โชควัฒนา : ประวัติศาสตร์ไทย : ประวัติศาสตร์โลก ที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเมืองไทยและการเมืองโลก รวมถึงเศรษฐกิจของโลก ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา นั้นมีความเป็นมาอย่างไร ก่อนจะแบ่งหนังสือออกเป็นทั้งหมด 4 ตอน การเมืองและเศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิตและธุรกิจ เล่าเรื่องโดยแบ่งชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วงสงครามเย็น ซึ่งด้านเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจอันเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของเครือสหพัฒน์อย่างแท้จริง ชีวิต : จากบันทึกความจำ ดร. เทียม โชควัฒนา เนื้อหาในส่วนนี้เป็นบันทึกความจำที่ ดร. เทียม โชควัฒนา ได้บันทึกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 – 2521 ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจของโลก ทุกคนจะได้ทราบว่าการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นเป็นวิธีการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา มาโดยตลอด ท่านได้พยายามปฏิบัติตามนโยบายของผู้นำประเทศอย่างซื่อสัตว์และตรงตามกติกาเหมือนการพายเรือตามน้ำ เพื่อร่วมทำงานเป็นทีมเวิร์คไปตามแผนพัฒนาประเทศที่มุ่งให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ความคิด : 100 ปรัชญาคุณธรรม ด้วยความที่ทุกช่วงของชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา ต้องพยายามสร้างกำลังใจให้ตนเอง จึงเกิดแนวคิดที่เป็นปรัชญา 100 ปรัชญาคุณธรรมขึ้นมา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวและพนักงานในเครือสหพัฒน์ โดยถูกแบ่งเป็น 4 ด้าน ทั้ง ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ที่ท่านกล่าวไว้ว่า “เรื่องราวทุกอย่างคนเป็นผู้สร้างขึ้น ดังนั้นถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใดให้เรียนรู้จากคน ปรัชญาทั้งหมดเป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้ และประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจและการบริหาร กับคำสอนด้านธุรกิจอย่าง “การดำเนินธุรกิจที่ดี ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และทำสิ่งต่างๆ อย่างมีจริยธรรม” หรือ ด้านการดำเนินชีวิตของบุคคล ที่สอนให้ทุกคน เรียนรู้ในวัยเด็ก รับผิดชอบในวัยทำงาน รักษาความมั่นคงเมื่อสูงวัย” และ ด้านสังคมเป็นสุข ที่มุ่งหวังให้รู้จักการ “ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องและเปิดเผย จะชนะใจคนได้ สร้างแต่มิตรไม่มีศัตรู”

team3

และสิ่งสำคัญตอนสุดท้ายเล่ม ปฏิบัติ : 60 ปี การบริหารงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา บอกเล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลา 60 ปี ในการทำงานของท่าน โดยมีทัศนคติที่แตกต่างจากผู้อื่น 7 ทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การสรรหา การบริหาร และการพัฒนาคน การกระจายอำนาจการบริหาร การให้ความสำคัญกับเทคนิคใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และ 5 ปัจจัยสำคัญ คือ ซื่อ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่ ไม่ดูถูกคน ไม่สร้างศัตรู   รัก รักตนเอง รักครอบครัว รักบริษัท ยอม ยอมรับข้อจำกัด ยอมให้อภัย ยอมเสียเปรียบ ยอมเสียภาษี กล้า กล้าสอนลูกน้อง กล้ากู้เงิน กล้าปล่อยบัญชี กล้าโฆษณา กล้าให้บุคคลภายนอกเข้าหุ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้จากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กๆ เติบโตเป็นเครือสหพัฒน์ในระดับมหาชน รวมไปถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญที่ทรงคุณค่าที่สุดสำหรับท่านนั้นคือ เครือสหพัฒน์และพนักงานเครือสหพัฒน์ ที่ท่านได้สร้างผู้บริหารที่ดีและเก่งไว้มากมาย มีความชำนาญหลากหลาย มีฝีมือและความคิดเป็นสมบัติ บันทึกความจำ ที่บอกเล่าเหตุการณ์และแง่คิดที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งกลายเป็นปรัชญาที่นำไปปฏิบัติได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ทุกคน”

team4

ดร. ดวงทิพย์ สุรินทาธิป ผู้แปลภาษาอังกฤษ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมในหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” ว่า “สิ่งที่สัมผัสในช่วงที่แปลภาษา คือ เรารู้สึกสนุกมากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เรียกได้ว่าแปลแล้ววางไม่ลง และคิดว่าคนที่ได้อ่านก็คงวางไม่ลงเช่นกัน อยากอ่านให้จบ โดยเฉพาะ 2 ตอนแรก ที่เป็นเรื่องของชีวประวัติของ ดร. เทียม โชควัฒนา เนื้อหาในส่วนนี้เหมือนละคร ที่แฝงไปด้วยข้อคิดอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงในส่วนของ 100 ปรัชญาคุณธรรม ที่มีคำพูดหรือแนวคิดหลายๆ อย่าง ที่ทำให้เราประทับใจ การมีส่วนร่วมครั้งนี้เหมือนได้เปิดเข้าไปอีกโลกหนึ่ง และรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากๆ ที่ได้ทำงานนี้”

ด้าน ศ.ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ผู้แปลภาษาจีน ก็ได้พูดถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสแปลหนังสืออันทรงคุณค่า “ดิฉันมีความรู้สึกเหมือนกับ ดร. ดวงทิพย์ ที่พอได้อ่านแล้วรู้สึกว่าวางไม่ลง เพราะมันสนุกมาก รู้สึกได้เลยว่าชีวิตของ ดร. เทียม น่าสนใจจริงๆ แต่ละคำสอนของท่านนั้นล้วนแต่มีประโยชน์ และในช่วงที่แปลหนังสือเล่มนี้ ได้มีโอกาสนำบางช่วงบางตอนของหนังสือไปสอนนิสิต แล้วบอกว่าทุกคนควรมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบแบบท่าน แล้วชีวิตและประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอน”

team6

สำหรับหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” จัดพิมพ์ขึ้นด้วยกันทั้งหมด 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยคณะผู้จัดทำและครอบครัวโชควัฒนา มุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะศึกษาริเริ่มการทำธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมคนในประเทศให้มีคุณธรรม รวมถึงการเข้าไปเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจีนในหลักสูตรการศึกษาในอนาคต โดยหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา ห้องเสื้อในเครือบูติคนิวซิตี้ ร้าน His & Her Shop และ ร้าน Lawson เล่มละ 265 บาท รายได้มอบให้มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

Pros