Home Event Thai Classical Dance

Thai Classical Dance

1127

Thai Classical Dance
นาฏกรรมไทย เจียระไน โขน ละครสถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์ จัดตั้งโดย อาจารย์ ชนากานต์ วิชัยรัตน์

 

Photo by Banhan

อ.ชนากานต์ วิชัยรัตน์ นามเดิม สายสมร วิชัยรัตน์ จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์วังหน้า ระดับปริญญาตรี  ปี พ.ศ.2523  ขณะนั้น สาขาโขน ละคร ยังขึ้นอยู่กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ(เทเวศน์)  รับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เป็นชุดแรก

« 1 of 3 »

สร้างความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างสูง

ท่านทำงานเอกชนและดูแลครอบครัวมาอย่างดียิ่ง

ท่านสมรสแล้ว มีบุตรสาว 2 คน สามีของท่าน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจ ทำให้ท่านตั้งปณิธานจะสืบสานงานด้านนาฏศิลป์ไทยจนกว่าชีวิตจะหาไม่

สถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2552

เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ไทย แบบอนุรักษ์ มีมาตรฐาน ตามแบบกรมศิลปากร และจัดผลงานระดับโรงละครมาแล้ว 2 ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3

 ที่มาของการแสดง…..

” นาฏกรรมไทย เจียระไน โขน ละคร “

สถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์ เป็นสถาบันฯ ที่มุ่งเน้น การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ให้มีคุณภาพโดยเจียระไน และผลิตเยาวชนไทย ให้มีท่วงท่าลีลา ท่ารำอันอ่อนช้อย งดงามตามแบบฉบับมาตรฐาน ของกรมศิลปากร และมุ่งเน้นการเผยแพร่ให้ นาฏศิลป์ไทย อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศ มิให้สูญหาย ยังคงสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป

ดังนั้น สถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์ จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ฝึกฝนนาฏศิลป์ไทย จนเกิดความชำนาญ ได้แสดงออกถึงความสามารถบนเวทีจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ผลงาน ” นาฏกรรมไทย เจียระไน โขนละคร ”  ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3

จึงเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ ของ ” แม่ครู ” กับลูกศิษย์ที่มีความเพียร ได้เจียระไนหล่อหลอมถ่ายทอดเรื่องราว ออกมาเป็นผลงานประเภทต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาฝีมือของลูกศิษย์ ทางด้านการแสดงต่าง ๆ ณ เวทีแห่งนี้ โดยได้รับเกียรติ การแสดงร่วมกับศิลปินต้นแบบของ สำนักการสังคีตกรมศิลปากร ถือเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของนักแสดง

การแสดงชุดที่ 1 รำเบิกโรงมุทิตาคุณากรบวรลักษณ

เป็นการแสดงน้อมนำมุทิตาจิต ของลูกศิษย์ หลากหลายสถาบันฯ ที่รวมตัวกัน เทิดพระคุณครูบาอาจารย์ และแม่ครูชนากานต์ วิชัยรัตน์

ท่านตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ ในการอบรมสั่งสอน ฝึกฝนวิชานาฏศิลป์ไทยด้วยความรักความเมตตา ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ให้ลูกศิษย์ นำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา ท่านเป็นผู้สร้าง ผู้ให้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นในคุณธรรม มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพอเพียง เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยพลังวิชา ที่ได้รับมาจากบรมครู ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย ทั้งทางพระและทางนาง สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์นำไปใช้ต่อยอด ได้อย่างถูกต้อง ลีลาสวยงามตามแบบแผนมาตรฐาน กรมศิลปากร สร้างสรรค์ผลงานนาฎศิลป์เจียระไนโขน-ละคร ให้ลูกศิษย์มีโอกาสแสดงบนเวทีโรงละคร เพื่อพัฒนาฝีมือ ขึ้นไปเรื่อย ๆ

พระคุณของท่านประเสริฐเลิศล้ำยิ่งใหญ่ แผ่ไพศาล สืบสานงานศิลป์ตราบนิจนิรันดร์

– ประพันธ์บทร้องโดย น.อ. หญิงสุประวีณ์ ณ นคร ร.น.

ประดิษฐ์ท่ารำโดย แม่ครู ชนากานต์ วิชัยรัตน์

คำร้องและทำนองเพลง โดย วงดนตรีพาทยกุล

การแสดงชุดที่ 2  ระบำมฤคระเริง

การแสดงชุดที่ 3  โขนรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฑ์ลักนางสีดา

การแสดงชุดที่ 4  ระบำดอกบัวไทย

การแสดงชุดที่ 5  ชุด หนุมาน จับ นางเบญจกาย

การแสดงชุดที่ 6  ละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนพานางวันทองหนี

การแสดงชุดที่ 7  ชุด ขับซอพระเพื่อนพระแพง

การแสดงชุดที่ 8  การแสดงโขนชุด เมขลา-รามสูร

การแสดงชุดที่ 9 ชุดสุดท้าย ละครปลุกใจอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง เลือดสุพรรณ