กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Thai Thum BEST GOODS FAIR 2019” กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ และการพัฒนาธุรกิจในระดับผู้ประกอบการชุมชนให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาส ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม โดยส่งผลในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมชุมชน และเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม (ลานเมือง 1-2) แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะการขยายตลาดจากระดับภายในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งได้มีโครงการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากผ่านโมเดล ๓ P คือ ๑. People หรือ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเป็นการให้คำแนะนำสำหรับการเป็น ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมีการแบ่งหลักสูตรที่เหมาะสม เช่น ผู้ประกอบการชุมชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ๒. Process หรือ การพัฒนาศักยภาพในการผลิต โดยมีการแนะนำให้ความรู้สำหรับการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) รวมถึงกระบวนการผลิตที่ให้ได้สู่การรับรองมาตรฐานต่างๆ และ ๓. Product หรือ การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ที่เป็นการให้คำแนะนำส่งเสริมการผลิต และ การพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ต่อไป”

ดังนั้น กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้จัดทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ และการพัฒนาธุรกิจในระดับผู้ประกอบการชุมชนให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาส ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม โดยส่งผลในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน และเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้นำ “ผู้ประกอบการไทยทำ” และนำเอาศักยภาพของทุกภาคส่วนมาร่วมกัน จัดงานในครั้งนี้  โดยได้คัดเลือกสินค้าคุณภาพมีมาตรฐาน ของทั้ง 4 ภาค ที่มาให้ประชาชนได้เลือก ชม ช้อป ชิม ในงาน Thai thum  BEST GOODS FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก “ผู้ประกอบการชุมชน” ซึ่งเป็นความตั้งใจของภาครัฐ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาต่อยอดสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชน จึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาค ให้มาเที่ยวชม อุดหนุนผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ที่มีความโดดเด่นและทรงคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับความร่วมมือจาก “ผู้ประกอบการชุมชนทั้ง 4 ภาค” ในการจัดงาน และเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากทั่วทุกภาค มาจำหน่ายสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดภายในงานครั้งนี้ ทุกท่านมาเที่ยวชมงาน จะเสมือนท่านได้เดินทางไปเที่ยวทั้ง 4 ภาคด้วยตัวเองเลยทีเดียว เรามาช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยจากภูมิปัญญาไทย เงินทองจะได้ไม่รั่วไหล เศรษฐกิจฐานรากก็จะได้มั่นคง และเป็นรากฐานของเศรษฐกิจประเทศชาติต่อไป

Pros