ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) ผู้นําเข้าแบรนด์ SHISEIDO PROFESSIONAL ผลิตภัณฑ์ ดูแลเส้นผมมืออาชีพเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะระดับพรีเม่ียม ท่ีส่งตรงความงาม ท่ีแท้จริงจากภายใน ด้วยการนําเทคโนโลยีความงามลํา้สมัยมาช่วยในการด ูแลและฟื้นฟ ูเส้นผมและ หนังศีรษะ ครอบคลุมสุขภาพผมของแต่ละบุคคลเพ่ือไปส ู ่ความสวยงามท่ีย่ังยืนจากภายในภายใต้ช่ือ “SUBLIMIC” (ซับลิมิท) มีทงั้สิน้ 79 ผลิตภัณฑ์ท่พีร้อมตอบโจทย์ให้ผู้หญิงทุกคน

โดยผลิตภณัฑ์ SUBLIMIC ได้ทําการวิจยัและพฒันา นําเทคโนโลยีเข้ามาสรรสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ที่ดึงความงามของเส้นผมออกมาจากภายใน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดแูลเส้นผม ที่ ตระหนกัถึงความงามที่แท้จริงด้วยวิธีการใหม่ คือ “ปฏิรูปโครงสร้างเดิมของเส้นผม” ด้วยการทํางานร่วมกัน ระหว่างทรีทเมนท์ในซาลอนและผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ที่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลกัๆ ประกอบด้วย แชมพูและทรีท เมนท์สําหรับซาลอน และแชมพูและทรีทเมนท์สําหรับผู้ใช้นํามาบํารุงเส้นผมเองที่บ้าน ซึ่งทัง้ 2 ส่วนนีท้าง SUBLIMIC ได้พฒันาและวิจยัให้ตอบโจทย์เส้นผมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมท่ีอ่อนแอและถูกทําร้าย จากการทําสี, เส้นผมที่หยาบกระด้างและต้องการฟื้นฟู และ เส้นผมที่ชีฟู้ จัดทรงยาก ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลหนังศีรษะ ก็ได้นําเอาเทคโนโลยีการดูแลผิวที่ทันสมัย มาคิดค้นและวิจัยทาง วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาให้เกิดผลิตภณัฑ์ที่เหมาะกบัศีรษะตามไลฟ์สไตล์ของผ้หูญิงเอเชีย ที่สําคญัทางชิเซโด้  ได้ทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าการทําสปาศีรษะท่ีมีคณุภาพสูง จะช่วยฟื้นบํารุงและดูแลหนังศีรษะได้มี คณุภาพ จงึได้มีการนําศาสตร์การนวดแบบฉบบัของชิเซโด้ มาบริการลกูค้าผา่นผลิตภณัฑ์ SUBLIMIC ซงึ่ปรับ ให้เข้ากับสภาพหนังศีรษะและความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะมีกลุ่ม ผลิตภณัฑ์หลกั ประกอบด้วย นํา้มนันวดอโรมา ที่จะชว่ยให้รู้สึกผ่อนคลาย และกลมุ่แชมพแูละทรีทเมนท์ ตาม สภาพหนงัศีรษะ คือ ศีรษะแห้ง, ศีรษะมนั และศีรษะมีรังแค

ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) ผู้นําเข้าแบรนด์ SHISEIDO PROFESSIONAL ผลิตภัณฑ์ ดูแลเส้นผมมืออาชีพ เน้นยาํ้ว่า จะไม่หยุดพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ รวมถึงการผลิตช่างซาลอนท่ีมี คุณภาพออกมาส ู ่ตลาด และสําหรับผลิตภัณฑ์ SUBLIMIC ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดพลังให้ความงาม โดยใช้ เทคโนโลยีท่ีลํา้สมัยของชิเซโด้ จะช่วยเผย “พลังท่ีส่งเสริมความงาม” ของผ ู ้หญิงทุกคนออกมาได้ อย่างเตม็ท่ ีเพราะเช่ือว่า “ความงามท่แีท้จริงเกิดจากภายใน” สาว ๆ ท่ีอยากลองสัมผัสประสบการณ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ SUBLIMIC สามารถใช้บริการหรือซือ้ผลิตภัณฑ์ได้ท่ีร้านซาลอนในเครือ ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล หรือ ดูรายละเอียดเพ่มิเตมิทาง Facebook Shiseido Professional Thailand