Event : งานรับเกียรติบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
Brandสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
Venue : TK Park
Date/Time : 24 July 2014, 14.00

งานรับเกียรติบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

Photo by Banhan

โครงการวิจัยการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเย็บผ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ในโครงการ วันที่ 24 กรกฎคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อุทธยานการเรียนรู้ ( องค์การมหาชน ) TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Click here to Google Photo Gallery

๑. หลักการและเหตุผล

นับแต่อดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรู้ในด้านวิชาการที่ดีมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นประเทศไทยจึงใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลและเป็นสิ่งสำคัญในการจ้างงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด เมื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับผู้จบการศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการเข้ามาทำงานแล้ว ต้องทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรใหม่มีสมรรถนะที่จะสามารถทำงานให้กับองค์กรได้ต่อไปซึ่งต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากที่ยุคสมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงภาวะการณ์ในปัจจุบันท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งโดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ก็ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นเดียวกัน จะมีความรู้แต่ในเชิงวิชาการเช่นเดียวกับในอดีตไม่ได้ ซึ่งในหลายประเทศได้ทำการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลซึ่งรู้จักกันดีในนาม“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”มาอย่างต่อเนื่องและบางประเทศได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน

นอกจากนั้นจากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC จะมีผลอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิกได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพมารองรับ ดังนั้นจึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้จัดทำมาตรฐานอาชีพและจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพได้มีโอกาสร่วมมือกันพัฒนาทักษะอาชีพอย่างเป็นระบบ และมีคุณวุฒิวิชาชีพรับรองความสามารถ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

๒.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน
๒.๔ เพื่อมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินตามสมรรถนะอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
ชั้น ๑,๒ และ ๓

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประกอบอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในต่าง เข้าใจแผนการดำเนินงานโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมมือ ดำรง ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ในประเทศไทย

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens