ปลูกข้าวหอม น้อมถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) จัดกิจกรรม “ปลูกข้าวหอม น้อมถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 2 และ “เกี่ยวข้าวหอมน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมด้วย กนกวรรณ มากล้น กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ผู้บริหาร คณะนักศึกษา และพนักงานเข้าร่วมงานใน พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษา มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมไปถึงการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาข้าวสุขหทัย โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ร่มเกล้า 26

ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกีรยติคุณของทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เป็นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และหวังว่ากิจกรรมปลูก-เกี่ยวข้าวหอมในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ”

การดำเนินงานในแปลงนาสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ของนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) คณะผู้บริหาร พนักงาน โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัมผัสถึงการลงมือปฏิบัติจริง โดยมี 2 กิจกรรมพร้อมกันคือ “ปลูกข้าวหอม น้อมถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 2 และ “เกี่ยวข้าวหอมน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคนิควิธีการปลูกข้าวนาโยนที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการสาธิตแปลงเรียนรู้ พร้อมด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวที่ถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมแรกจะปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ปทุมธานี ด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์ โดยการโยนกล้าเพราะการทำนาวิธีนี้จะช่วยลดวัชพืช ปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้งได้ดี และกิจกรรม ที่สองคือการร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต ในลักษณะการผลิต“ข้าวหอมมะลิพันธุ์ปทุมธานี” โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งได้ร่วมกันปักดำไว้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาในงาน “ปลูกข้าวหอม น้อมถวาย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 1 นอกจากจะได้ความสนุกสนาน การสร้างมิตรภาพ สร้างความสามัคคี ทั้งยังส่งเสริมให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอีกด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแปลงนาสาธิตนี้ ซึ่งไม่อยากให้ทุกคนมองเห็นแค่ความสวยงาม แต่อยากให้มองการสื่อความหมายว่า พระองค์นั้นให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยผลผลิตที่ได้ทางโรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ จะนำมาใช้ประโยชน์และแจกจ่ายพันธุ์ข้าวดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมงาน

Published by PR Team

All News and Images are supported by Public Relationship Companry or PR of each Brand