FashionShow : REBORN II
Academy : RMUTK
Venue : The City Viva Community Plaza
Date/Time : 30 March 2012, 18.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, REBORN II

Click here to Google Photo Gallery

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ The City Viva Community Plaza จัดแสดงผลงานนักศึกษา ภายใต้ CONCEPT “ REBORN II ” โดยมีนาย วิชัย โภชนกิจ รองอธิการบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิช เป็นประธาน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ การแสดงบนเวที ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ ฝากความประทับใจแก่ผู้ชมหลังจากสั่งสมประสบการณ์มา 4 ปีเต็ม…ในรูปแบบการแสดงแฟชั่นโชว์…อลังการ ไอเดียร์เลิศ ให้น้อง ๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ชม ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ The City Viva Community Plaza ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญนันท์ อบถม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า “ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานในค่ำคืนนี้ ภายใต้ CONCEPT “ REBORN II ” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษา นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ และการแสดงแฟชั่นโชว์ จำนวน 21 COLLECTION ภายใต้ โครงงานการจัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการออกแบบแฟชั่น จากนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การจัดงานสอดคล้องกับเป้าหมาย และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ “มหาวิทยาลัย…..แห่งการสร้างสรรค์” (CREATIVE UNIVERSITY)
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาด้านพื้นฐานการ
วิจัยและโครงงาน
3) เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านการออกแบบแฟชั่น และนวัตกรรมและ
4) เพื่อเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาออกสู่สาธารณชนและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด REBORN TWO ซึ่งมีความหมายถึง การเกิดใหม่ของนักออกแบบมืออาชีพ โดย

R……ย่อมาจาก Rajamangala
E……ย่อมาจาก Experience
B……ย่อมาจาก Brain
O……ย่อมาจาก origin
R……ย่อมาจาก Reflection
N…..ย่อมาจาก Nature

การแสดงผลงานในวันนี้ นำเอาชิ้นงานที่รังสรรค์จากธรรมชาติใกล้ตัว,เทคนิคการสร้างลวดลายบนผืนผ้า,การตกแต่งงานผ้า…สู่งานศิลป์ และการสร้างไอเดีย…นวัตกรรมงานแฟชั่น ซึ่งทุกท่านจะได้รับชมในค่ำคืนนี้

นาย วิชัย โภชนกิจ รองอธิการบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิช กล่าว “ ขอแสดงความ ยินดี ต่อสาขาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ และ มีศักยภาพด้านการออกแบบแฟชั่น ซึ่งตรงกับวิสัยทัศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิชาชีพสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเด่น เน้นความสุข มุ่งสู่อาเชี่ยน ภายใต้ความรับผิดชอบ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และต่อสังคม

ในปัจจุบัน กระแสด้านแฟชั่นมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและกลยุทธ์ให้ทันกับทุกสถานการณ์ ซึ่งคนรุ่นใหม่เสมือนเฟืองตัวเล็กๆ ที่คอยขับเคลื่อน ให้วงการแฟชั่นไทย… และในปัจจุบันกระแสแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก จึงทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานทางด้านการออกแบบแฟชั่น

กระผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่จบการศึกษาในปีนี้ และได้ฝากผลงานชิ้นเยี่ยมให้น้อง ๆ รุ่นต่อไป…ได้สานฝันตัวเองให้ก้าวถึงเส้นชัยในทุกๆปี

Fashion Show ภายใต้แนวความคิด “ REBORN II ” เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัย สร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มีจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงงาน โดยแบ่งเป็น5 ISSUE ดังนี้

ISSUE ที่ 1 Natural Dye กลุ่มการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมีและคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา ด้วยการย้อมด้วยสารแทนนินจากพืชที่ใช้ในการย้อมแห การใช้พริกขี้หนู ผักเพกา ใบยูคาลิปตัสและนำมาย้อมทับด้วยโคลนประดิษฐ์ ซึ่งมีด้วยกัน 4 ผลงาน คือ
• “ Net Creation ” เป็นการผสมผสานเทคนิคการถักแห นำมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกาย
โดยใช้เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากพืชและนำมาย้อมทับด้วยโคลนประดิษฐ์
น.ส.ปราณี ปัญไฝ น.ส.มัชชุกานต์ จันทร์คำ เจ้าของผลงาน

• “ Art Deco ” สร้างสรรค์เสื้อผ้าจากรูปทรงเรขาคณิตตามแบบศิลปะแบบ Art Deco ของลัทธิ
เขียนภาพ Cubism โดยออกแบบให้เสื้อผ้าในคอลเล็กชั่นให้สามารถนำมาผสมกันได้ โดยใช้เทคนิคการย้อมด้วยสีธรรมชาติจากลูกสมอและนำมาย้อมทับด้วยโคลนประดิษฐ์
น.ส.ฮาซานะฮ์ เชวงวรรณ น.ส.สิรยา ไชยรัฐกรเจ้าของผลงาน

• “Formline ” เป็นการสร้างเทคนิคการตัดต่อของงานแบบ Formline ที่มีความคล้ายคลึงกับ
การทับถมของใบยูคาลิปตัส โดยใช้เทคนิคการย้อม Cotton สีธรรมชาติจากใบยูคาลิปตัส
น.สไพลิน กิมซัง น.ส.ดุษฎี สุวรรณไทยเจริญเจ้าของผลงาน

• “Jaisalmer ” คือนครสีทองที่เต็มไปด้วยคุณค่า มีสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ จึงนำ
เส้นสายและโครงสร้างของสถาปัตยกรรม Haveli มาผสมผสานลงบนผืนผ้าที่ย้อมด้วยขั้วพริกขี้หนู และฟักเพกา เป็นผลิตภัณฑ์ Green Product ให้ความปลอดภัยแก่ธรรมชาติและผู้สวมใส่
นายเกรียงไกร ยอดสิงห์ นายวรพจน์ เอี่ยมรอดเจ้าของผลงาน

ISSUE ที่ 2 Surface Design ออกแบบตกแต่งพื้นผ้าด้วยเทคนิคการทำบาติกด้วยสารกั้นจาก ถั่วเหลือง บาติกไข่ขาว การกัดสี และการย้อมด้วยเปลือกทับทิมซึ่งมีด้วยกัน 4 ผลงาน คือ

• “ Color Up Your Life ” เป็นการทำให้ผืนผ้าเกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ ที่มีความงดงาม โดยให้
เอกลักษณ์ของบาติก คือ “ รอยแตกของเทียน ” ทำให้เกิดลวดลาย ใช้เทคนิคการกั้นสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทียนกั้นสีบาติก
น.ส.ปานจรี แสงสร้อย น.ส.สุพักตร์ศร ศรีเปรมเจ้าของผลงาน

• “ Eggshell ” การเกิดใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นจากการฟักตัวออกจากไข่ การออกแบบลวดลายผ้า
จึงออกแบบโดยดึงเอาการแตกของเปลือกไข่ที่แตกเป็นชิ้น ๆ และเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เกิดเป็นลวดลายใหม่ ใช้เทคนิคกั้นสีจากวัสดุธรรมชาติ คือ ไข่ขาวและแป้งมันสำปะหลัง
น.ส.วิชชุดา สายลือนามเจ้าของผลงาน

• “ The Hiding out Of outshine ” คือลำแสงสุดท้ายของอาทิตย์อัสดง โดยดึงเอาสียามพระ
อาทิตย์ตกมาใช้ โดยเทคนิคการสกีนและกัดสีด้วย Sodium hypocholride
น.ส.รัตติกาล แย้มภักดีเจ้าของผลงาน

• “ Art of play lines ” มาจากเส้นสายเถาวัลย์และศิลปะยุคเรียลลิสม์ ที่เชื่อว่าความงานอยู่ทุกหน
แห่งและมองเห็นความงามในเส้นสายที่พันกันไปมาของเถาวัลย์ จึงได้นำเชือกฝ้ายมาทำการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกทับทิม นำมาทำเป็นAsseceries เพื่อเติมเต็มให้ชุดดูน่าสนใจขึ้น
น.ส.หัสนี ฉายสุวรรณ เจ้าของผลงาน

ISSUE ที่ 3 Shape Modify การสร้างสรรค์งานที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ผ้าคลุมไหล่ที่ปรับเปลี่ยนเป็นชุดลำลอง จากกระเป๋าเป็นเสื้อคลุม และชุดราตรีด้วยเทคนิคการต่อจิ๊กซอและกระเป๋าสุนัขพันธ์เล็กที่สามารถปรับแบบเป็นรถเข็นได้ ซึ่งมีด้วยกัน 4 ผลงาน คือ
• “ Voqelnest ” เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า รังนก รังนกเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติ
ด้วยการคล้องเกี่ยว เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อสร้างเกาะป้องกันและความอบอุ่นให้กับลูกนก การใช้เทคนิคการถักแบบประยุกต์วัสดุที่มีการผสมผสานกัน เพื่อเกิดผิวสัมผัสที่แปลกใหม่
น.ส.วนิดา กิตติเนตรชนก เจ้าของผลงาน

• “ Dinension Change ” มิติการพับกระดาษ การพับซ้อนของกระดาษพัฒนาการเกิดรูปทรง
มุมมองความคิด จินตนาการ พับกระดาษเป็นรูปสัตว์หลากหลายแบบ ภายใต้รูปลักษณ์ของกระเป๋าสะพายหลังที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมตัวนอก รวดเร็วต่อการปรับเปลี่ยนในขณะเดินทาง
น.ส.มณีรัตน์ มิ่งงามทรัพย์ น.ส.จินตาภา เทพโอถส เจ้าของผลงาน

• “ Grow in the dark ” นำการต่อจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตมาประกอบกันกลายเป็นชุดที่แหวก
แนว ใช้โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการพับและซ้อนเป็นชิ้นงาน ที่สามารถใช้ได้จริง
น.ส.สุพัตรา ผุดวัด น.ส.จุฑารัตน์ รุจิรมย์เจ้าของผลงาน

• “ Transform ” เป็นการออกแบบกระเป๋าสำหรับสุนัขพันธ์เล็กสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรถเข็น
น.ส.อัยยาเรศ พิทักษ์พัสดุเจ้าของผลงาน

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial

One reply on “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, REBORN II”

Comments are closed.