FashionShow : รวมพลังสตรี เทิดไท้องค์ราชินี, อุบลราชธานี
Brand : Multi Brands
Venue : LaiThong Hotel, Ubon Ratchathani
Date/Time : 2 August 2015, 10.00

รวมพลังสตรี เทิดไท้องค์ราชินี, อุบลราชธานี

Photo by Nattawat (Jade)

เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม) และวันสตรีไทย (๑ สิงหาคม) ประจำปี ๒๕๕8 ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญ และมีความหมายต่อมวลองค์กรสตรีและสมาชิก จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดดำเนินโครงการ “รวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558” โดยผนวกกิจกรรมวันสำคัญทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสตรีและสมาชิกในจังหวัดอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงวันสำคัญดังกล่าว โดยให้องค์กรสตรีได้แสดงพลังความสามารถ และเป็นแกนหลักในการประสานภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างความร่มเย็นผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา

Click here to Google Photo Gallery

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเพื่อให้องค์กรสตรีได้แสดงพลังโดยการจัดกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี (กพสจ.) และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ “รวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558”

การจัดงานโดยมีหน่วยงานและองค์กรสตรีในจังหวัดร่วมดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. คัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕8 จำนวน 40 คน (ระดับอำเภอ ๒๕ คน ระดับจังหวัด 10 คน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดีเด่นระดับโซน 5 โซน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีที่อุทิศตนในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นสตรีไทย 4 ประการ
3. กิจกรรมเดินแฟชั่นการแต่งกายชุดไทยราชนิยม นำโดย คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี, คุณลักขณา เกตุศิริ ประธานชมรมแม่บ้านค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ภริยาผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 22, คุณพองาม ปรีดาสันต์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี, คุณกรุณา คณานิจไพบูลย์ ประธานสตรีวัยก้าวหน้าอุบลราชธานี, คุณณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ นายกสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี, คุณฤทัยทิพย์ สายแวว รองประธานสตรีวัยก้าวหน้า อุบลราชธานี, คุณปัทมาภร ไชยนา นายกสมาคมช่างตัดเสื้อจังหวัดอุบลราชธานี, คุณกิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ พร้อมนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบอีกมากมาย
4. รายได้จากการจัดงาน สมทบกองทุนพัฒนาสตรีอาเซียนจังหวัดอุบลราชธานี และสมทบกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์กรสตรี และสมาชิกได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็น ราชสักการะ และได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสตรีไทย ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานวันสตรีไทย ให้สตรีมีบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ได้อย่างสมบูรณ์ มาปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
2. เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์กรสตรี ภาคราชการ และองค์กรเอกชน องค์กรต่าง ๆ มีความสามัคคี ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อพี่น้องชาวอุบลราชธานี ตอบสนองนโยบาย เมือง ๔ นคร

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial