FashionShow : โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
Brand : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Venue : CentralWorld
Date/Time : 18 January 2013, 14.00

พิธีประทานถ้วยรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕

Click here to Google Photo Gallery

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีประทานถ้วยรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ และทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนอีเดน ชั้น ๑ และ ๒ โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

สืบเนื่องมาจากการเสด็จไปทรงตรวจเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน“โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ ๖ จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและมีพระดำริว่าควรดำเนินการขยายผลเพื่อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯและสอดคล้องตามหลักการดำเนินงานของเบญจวิถีการพัฒนา ในด้านที่ ๕ คือการสรรสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับสนองพระดำริการขยายผลการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ นับได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์ ให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ใหม่ นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และประหยัด ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้ายที่สุด นับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในภาพรวมอย่างยิ่ง

และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ปรับเปลี่ยนประเภทของการประกวดฯ เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถ้วยรางวัลประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด และเพื่อสนองพระประสงค์ ต่อไป”

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens