FashionUpdate : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 2015
Brand : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Venue : CentralWorld
Date/Time : 6 May 2015, 13.00

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ประจำปี 2558 ผลักดัน 3 กิจกรรมเด่น ระดมแนวคิดผลักดันดีไซน์เนอร์ไทยสู่ระดับสากล

Photo by Ban & Tony

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ที่มีการเติบโต และมีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ในปี 2557 อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างรายได้ให้ประเทศจากการส่งออกได้สูงกว่า 6.2 แสนล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 2.2 ล้านคน โดยแบ่งเป็น 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3.16 แสนล้านบาท 2) อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 5.76 หมื่นล้านบาท 3) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3.23 แสนล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเป็นอย่างมาก จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มหดตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับเริ่มมีคู่แข่งจากประเทศจีน อินเดียและประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีค่าแรงต่ำกว่าไทย ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในปี 2558 กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างเอกลักษณ์อันเป็นที่จดจำ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลได้ และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ประจำปี 2558 ขึ้น คาดว่าจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ให้เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียนในปี 2560

ด้านนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเดินหน้าในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบ ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เติบโตและก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร กลุ่มดังกล่าว จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะทาง , ผสมผสานเทคนิคในการให้ความรู้ , การปรึกษาแนะนำ และการจัดประกวดผลงานเพื่อพัฒนาความสามารถให้เกิดผลทางด้านธุรกิจ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเด่น หรือทุนเฉพาะตัว (Design Differentiation) ของนักออกแบบแต่ละรายให้ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยจัดให้มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. Fashion Trend 2016 กิจกรรมการสัมมนาแฟชั่นเทรนด์ จำนวน 800 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดำเนินการจัดสัมมนาทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และภูเก็ต
  2. Thailand Innofasion Awards 2015 (TIFA 2015) กิจกรรมการจัดประกวดด้านการออกแบบแฟชั่น เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของงานออกแบบแฟชั่นไทยด้วยการประกวดเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ที่สามารถนำแรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก สามารถสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับประเทศได้

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ นักการตลาด นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา ระยะการดำเนินงาน ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2558

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens