Fashion Show : 3 Dimension of Distinction Move Through Deconstruction Creativity
University : Srinakharinwirot Univeristy
Venue : Srinakharinwirot University
Date / Time : 12 January 2009 ,17.00

3 DIMENSION OF DISTINCTION MOVE THROUGH DECONSTRUCTION CREATIVITY

Click here to Google Photo Gallery

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ
3 DIMENSION OF DISTINCTION MOVE THROUGH DECONSTRUCTION CREATIVITY

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล
การออกแบบ และการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านแฟชั่นนั้น ไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่เพียงแค่การออกแบบ 2 มิติเท่านั้นแต่การสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นนั้น จะต้องพัฒนาผลงานจาก 2 มิติ ให้เป็น 3 มิติ ทั้งรูปทรงโครงสร้างภายนอก และโครงสร้างภายในรวมถึงพื้นผิวสัมผัส จนเกิดเป็นเทคนิคใหม่ๆมากมาย จะยิ่งช่วยให้เกิดผลงาน ที่แปลกใหม่เข้าสู่วงการแฟชั่น จนกลายเป็นกลไกขับเคลื่อน ให้โลกของแฟชั่น ไม่เคยหยุดนิ่งและมีสิ่งแปลกใหม่ออกมาเสมอ และด้วยจากหลักสูตร การเรียนการสอนรายวิชา “ VD292 การวาดภาพ 3 มิติ ( THREE DIMENSIONS DRAWING )” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ศึกษาการฝึกปฏิบัติการ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พื้นผิว โครงสร้างภายนอก และโครงสร้างภายใน รวมถึงการวาดภาพออกมาในเชิง 3 มิติ โดยเน้นการใช้เทคนิคต่างๆที่หลากหลาย ทำให้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์เอกออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมผลงานที่ศึกษา และออกแบบ เพื่อนำเสนอให้ออกมาในรูปแบบ ของการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผ้า ด้วยเทคนิคต่างๆในเชิง 3 มิติ
ภายใต้ Concept “ 3 DIMENSION OF DISTINCTION MOVE THROUGH DECONSTRUCTION CREATIVITY ” ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ผลงานสามมิติ จากชิ้นผ้าที่สร้างความแตกต่าง ไปจากรูปแบบเดิมๆ เพื่อการนำไปประยุคต์ศึกษาให้เกิดสิ่งที่แปลกใหม่ตามมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อ พัฒนานิสิตให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการสร้างสรรค์งานเชิง 3 มิติรูปแบบใหม่จากผ้า และวัสดุต่างๆ
  2. เพื่อ เผยแพร่ผลงานการออกแบบและเทคนิคของนิสิตสาขาการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 ในรูปแบบนิทรรศการให้ผู้เข้าชมได้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และ เพื่อได้ต่อยอด แนวความคิดเดิม ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม

เป้าหมาย

  1. นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์งานเชิง 3 มิติ
  2. นิสิตได้เผยแพร่ผลงานการออกแบบและเทคนิคในรูปแบบนิทรรศการ
  3. ได้ส่งเสริมด้านวิชาการ ความรู้ และสุนทรียศิลปะ แก่สังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน
วันที่ 12 – 23 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 17.00 น.

สถานที่ดำเนินงาน
หอศิลปศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์เทคนิคเชิง 3 มิติในรูปแบบนิทรรศการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านแฟชั่น และเป็นนิทรรศการการศึกษาที่มีประโยชน์ ต่อวงการออกแบบไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 083-0001258
( นายวรวิทย์ รูปสมศรี ) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 2
อีเมลล์ : fashten_3d@windowslive.com

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial