ABHORN4
อลังการ“งานอาภรณ์ 4” จับมือ 3 จังหวัด โชว์มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
20 January 2018, 15.00 @ Central Phitsanulok

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดงาน “อาภรณ์4” มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น”จัดแสดงผ้าทอประยุกต์จากจังหวัดพิษณุโลก ผ้าทอโบราณอายุกว่า 200 ปี จากพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก จาก จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องประดับทองค า มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท จากร้านบ้านทองสมสมัย จังหวัดสุโขทัย และเครื่องประดับที่ออกแบบจากลายผ้า ด้วยนวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติรังสรรค์ผลงานโดย ทีมอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมชมการแสดงมรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการอาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรม Workshop “การออกแบบลายผ้าทอและการออกแบบเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

Click here to Google Photo Gallery

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนัยเรียบสกุลรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและในฐานะผู้จัดงานกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ด าเนินการโครงการอาภรณ์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 1-3ตุลาคม 2555ภายใต้ชื่อ “อาภรณ์ นิทรรศการชุดประจ าชาตินางงามไทย”โดยภายในงานได้เนรมิต ปรากฏการณ์อันทรงคุณค่าแก่การจดจ าที่สุดแห่งความตระการตา กับ 6ฉลองพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 48ชุดประจ าชาตินางงามไทย ที่ใช้ในการประกวดนางงามระดับนานาชาติครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 27-28เมษายน 2557โดยใช้ชื่อว่า “อาภรณ์ 2นิทรรศการชุดไทยด้วยรัก”จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระ 64ปี ราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้รวบรวมชุดแต่งงานไทยของบุคคล ที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยมาจัดแสดงจ านวน 28ชุด และส าหรับโครงการอาภรณ์ 3“มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22พฤศจิกายน 2558ในวาระที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25ปี ในปี พ.ศ. 2558ถือเป็นปีส าคัญที่แสดงถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานและในปีเดียวกันนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการร่วมมือกันในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก 10ประเทศ ซึ่งได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่าฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย ภายในงานจะจัดแสดงเครื่องแต่งกายสตรีจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งเป็นของสะสมของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและวัฒนธรรมชื่อดัง ที่เกิดจากความรักและการเดินทางไปประเทศต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดแสดงผ้าทอที่เป็นผลงานออกแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

และสำหรับในปีนี้ อาภรณ์ 4 จัดขึ้นภายใต้ชื่อ“มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” พร้อมแสดงศักยภาพด้านการออกแบบ โดยน านวัตกรรมมาช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต พร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตเรื่องการออกแบบและความกล้าแสดงออก รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องลายผ้า ลายทอง เครื่องประดับและการแต่งกายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ •การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่ใช้ผ้าทอลับแลในการออกแบบและตัดเย็บ ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนัย เรียบสกุล ดูแลการตัดเย็บโดยคุณอยุทธการ จันทโชติ ห้องเสื้อเมอเรียด แกรนด์ มอนด์•การแสดงแบบเครื่องประดับจากร้านบ้านทองสมสมัย โดยสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล•ร่วมพูดคุยแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการได้ร่วมเป็นทีมงานในการออกแบบผ้าทอลับแลและเครื่องประดับทอง โดย คุณจงจรูณ มะโนค า ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล คุณอโนมา มากลิ่น ทายาทร้านบ้านทองสมัย และคุณวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ออกแบบผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก•การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย โดยใช้ผ้าทอลับแล และลายผ้าทอที่ออกแบบจากอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ก าหนดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 14.00 –17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, คุณพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, คุณเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมชมการแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่ใช้ผ้าทอท้องถิ่นในการตัดเย็บ และการแสดงแบบเครื่องประดับทองสุโขทัย ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล น าแสดงแบบโดย คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงชื่อดัง และ คุณพลอย วรางคนาง วุฑฒยากร Miss Tourism Queen of the Year International 2014/2015 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 14.00 –17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial