FashionShow : Solidarity, 2011
Academy : Dhurakij Pundit Univeristy
Venue : DPU
Date/Time : 1 March 2011, 18.30

DPU : Solidarity, Thesis
Dhurakij Pundit University 2011

Click here to Google Photo Gallery

โครงการศิลปนิพนธ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2/2553 ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดสอนรายวิชาเอกบังคับ FB 404 ศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาชั้นปี 4 ทุกคนต้องผลิตเครื่องแต่งกายรวมถึงจัดแสดงผลงานทั้งหมด 17 Collection 145 ชุดภายใต้หัวข้อ “ความสามัคคี” นักศึกษาต้องหาแนวความคิดที่สอดคล้องกับหัวข้อ “ความสามัคคี” ในมุมมองที่หลากหลาย ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเครื่องแต่งกาย เพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของมนุษย์ ธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งสิ่งของที่สามารถให้ผู้เสพผลงานได้ตระหนักถึงความสามัคคีได้

ดังนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ “Solidarity” ที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของคณาจารย์ภายในภาควิชา ซึ่งการจัดแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฏีที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาตั้งแต่ต้น สู่การนำไปใช้จริงในภาคปฏิบัติผนวกกับการถ่ายทอดความคิดและมุมมองต่างๆเพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสามัคคีของคนในชาติ อันจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมและการทำงานเพื่อวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

Pros