Pageant : งานประกวดหนูน้อยแห่งสยามปี2557
Brand : ครูรุจ
Venue : กรมประชาสัมพันธ์
Date/Time : 6 December 2014, 14.00

งานประกวดหนูน้อยแห่งสยามปี2557

Photo by Banhan

หนูน้อยแห่งสยามปีนี ชื่อ เด็กหญิงรวินท์นิภา เรียงเพชร (น้องผิงผิง)

หนูน้อยฑูตวัฒนธรรมแห่งสยาม ชื่อ เด็กหญิงพรพรรณี ศกุนตะลักษณ์ (น้องแองเจลล่า)

เด็กชายแห่งสยาม ชื่อ เด็กชายณัทวัตร ศรีระกิจ (น้องแซนต้า)

เด็กชายฑูตวัฒนธรรมแห่งสยาม ชื่อ เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุนทรวิภาต

หนูน้อยเฟอร์เฟร็ค ไชนีสอาเซี่ยน ชื่อ เด็กหญิงชนกนันท์ โรจนสมิทธ์

หนูน้อยไชนีสอาเซี่ยน ชื่อ เด็กหญิง วริยา ดำรงศรีวิบูลย์

หนูน้อยฑูตวัฒนธรรมไชนิสอาเซี่ยน ชื่อ เด็กหญิงปางบารมี วิชาธร

หนูน้อยอนุรักษ์ความเป็นไทย ชื่อ เด็กชายชยพล พิพัฒน์ชัยสิทธิ์ เด็กหญิงธัญญามญชุ์ นนทพัทธ์ธรณ์

นายอติรุจ ขวัญเมือง ประธานควบคุมการจัดงานประกวด

Click here to Google Photo Gallery

Pros