“แรงบันดาลใจมาจากชาวไทยภูเขา (ม๊ง) เช่น กางเกงม๊ง ที่สวมใส่สบาย นำมาพัฒนาสอดแทรกกับ ความสมัยใหม่ในการออกแบบ โดยคำนึงถึงการดึงเอาศักยภาพที่โดดเด่น และความมีคุณค่าของผ้าไหมไทยมาใช้เป็นหลัก”

Brand :  Painkiller
Designer : คุณสิริอร เฑียรฆประสิทธิ์


Filming by OKMD

Pros