Fashion Show : JASSJEW collection 2010
University : Srinakarinwirot University
Venue : Siam Center
Date / Time : 22 March 2010 ,18.30

SWU : JASSJEW collection 2010

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิปะเครื่องประดับ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
จัดแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2552
JASSJEW collection 2010

Click here to Google Photo Gallery

Pros