Chinese Culture
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจีน ณ โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์คอมเพล็กซ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น.

 

Photo by Banhan

Click here to Google Photo Gallery

Pros