Diversity Body Painting and Costume Design Showcase 2018 BY SSRU THEATRE

งาน Body painting and Costume design show case 2018 จากเหล่านักศึกษา ราชภัฏสวนสุนันทา มาในธีมหลัก ที่ว่าด้วยเรื่อง “Unity of Diversity” ที่มาตีเรื่องราวสะท้อนความหลากหลาย ออกผ่านสู่ผลงานแต่ละชุด ได้อย่างสร้างสรรค์
#SSRUTHEATRE

Click here to Google Photo Gallery

Pros