ใน collection นี้ Greyhound ได􀄊หยิบเอารากของแบรนด􀄍 นั่นคือความเป􀄐น Street Urban ที่ใช􀄊การ Decon-Tailoring มาผสมในการออกแบบทุก season โดยครั้งนี้ เพิ่มความ sport เข􀄊าไปเป􀄐นส􀄉วนผสม ตามลักษณะของ lifestyle ของคนในป􀄏จจุบัน ที่ต􀄊องการความคล􀄉องตัวในชีวิตประจำวัน แต􀄉ยังคงความ Sophisticated ในแบบของ Greyhound ด􀄊วยลักษณะของผ􀄊า sport และ details ต􀄉างๆ เช􀄉น zip plastic และ elastic stopper มาใช􀄊ในการออกแบบ ทำให􀄊เกิดความแตกต􀄉างจากเสื้อกีฬาปกติ มีการสร􀄊าง volumn ซึ่งทำให􀄊เกิด silhouette ใหม􀄉ๆบนผ􀄊า Nylon, Silk, Jersey และ Summer Fabric ต􀄉างๆ หรือแม􀄊แต􀄉การเดิน เส􀄊น lining ของสูทด􀄊วยผ􀄊า reflective รวมไปถึงการ matching ระหว􀄉าง tailored items และ sport items

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Pros