งานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจีน ปี 2562
The Cultural and Artistic of Youth in China and Thailand 2019
ณ โรงละครแห่งชาติ
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

Click here to Google Photo Gallery

Pros