Beauty Portrait 7 Models – ถ่ายบิวตี้ตามปกติ และให้โอกาสน้องนางแบบหน้าใหม่ ได้เข้ามาลองเป็นแบบในการถ่าย ซึ่งส่วนใหญ่ประกาศผ่านหน้าเฟส

Model : Amy, Bua, Stamp, Jom, Poy, OmSin, Numtan
MUA : X, Nittha, Ton, Prik, Poy, Kuan

Pros