กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้กาหนดจัดงาน มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข “เมืองต้นแบบสาหรับผู้สูงอายุ” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักคิด Happiness Social City ผ่านกิจกรรมที่สอดรับกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 1) Happy Healthy ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมนันทนาการ อาทิเช่น การออกกาลังกาย การทากายภาพบาบัด การให้คาแนะนาปรึกษาฟื้นฟูสภาพจิตใจ 2) Happy Money การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ผู้สูงอายุมีเงินออม รวมทั้งการส่งเสริมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุ 3) Happy Society เป็นการขับเคลื่อนและเสริมพลังทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ และ 4) Happy Safety เช่นการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ในชุมชนให้มีความเหมาะสม โดยการจัดงานดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นความสาคัญถึงสถาบันที่มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอันประกอบไปด้วย 1) สถาบันครอบครัวภายใต้คาสาคัญ ได้แก่ “อบอุ่น ผูกพัน กตัญญู” 2) สถาบันชุมชน ซึ่งจะต้อง มี “ความเข้มแข็ง สานพลังและเอื้ออาทร” และ 3) ในระดับประเทศ ภายใต้แนวคิดในเรื่องการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leaving no one behind กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การเปิดตัวห้องจาลองอารยสถาปัตย์ (Universal Design Room) ซึ่งเป็นบ้านต้นแบบสาหรับผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานและช่วยลดอุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ที่น่าสนใจสาหรับผู้สูงอายุ อาทิเช่น หัวข้อบ้านปลอดภัยสภาพแวดล้อมน่าอยู่สาหรับผู้สูงอายุ และหัวข้อการออมอย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุ กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุและ คนทุกช่วงวัย การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมบ้านปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจาหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวประกอบด้วย ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป รวมจานวนกว่า 600 คน

Pros