Editorial Set – Executive Profile

175

Editorial Set – Executive Profile
CEO or Executive Profile Shooting ถ่ายผู้บริหาร เป็นงานยากงานนึง เพราะต้องถ่ายทอดความสง่างาม ภูมิฐาน และไม่ไกลเกินเอื้อม จนลูกน้องเข้าไม่ถึง  ซึ่งนำไปใช้ได้หลากหลายโอกาส เช่น หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น, บทสัมภาษณ์, ออกข่าว, โปรไฟล์เฟส, ออนไลน์ และอื่นๆ

https://thaicatwalk.com/portfolio-making-thaicatwalk ค่าถ่ายภาพ คนละ 6พันบาท

Pros