โครงการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “TURNOVER” : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้

Click here to Google Photo Gallery

Pros