TandT S/S 19, “THE FEAST OF FEMINITY”

ครัEงหนึIงในชีวิต มักจะมีเหตุการณ์ทีIทำให้เราหวนนึกถึงช่วงเวลาสำคัญของการเปลีIยนแปลงจากเด็กสาว ก้าวข้ามสู่ความเป็นหญิงสาวอย่างเต็มตัว