FashionShow : ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน”
Brand : Multi Brands
Venue : QSNCC
Date/Time : 6 December 2012, 18.00

ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน”

Photo by Banhan

สุดยอดงานแสดงผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และจากกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ คือ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตยาริภิรมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

Click here to Google Photo Gallery

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก-เฉียงเหนือตอนล่าง ๑ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจเอกชน, สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการรักษา สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวอีสาน และร่วมกันพัฒนาผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ให้มีความโดดเด่น  สวยงาม หลากหลาย ตลอดรวมถึงการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์จากไหมให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เป็นอย่างดี

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ชื่อเสียง และเกียรติคุณของผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้รับ การกล่าวขานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานในฐานะที่เป็นผ้าไหมที่ผลิตเพื่อใช้ในพระราชสำนัก และบุคคลชั้นสูงมีฝีมือละเอียดประณีต งดงาม รวมทั้งในปัจจุบันยังสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายออกสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้การดำเนินงานโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “สินค้า OTOP” ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพทางด้านการผลิต และการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง

การจัดงาน  ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ เพราะได้มีการรวบรวมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไหมระดับ Premium และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งได้ผลิตและจำหน่ายในระดับชุมชน/ท้องถิ่น จนถึงระดับส่งออกมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อถึงที่นี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ความต่อเนื่องของการจัดงาน ASEAN Silk Heritage ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างการรับรู้และจดจำ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับศักยภาพทางการตลาดทำให้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนสนใจเข้าร่วม จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เป็นจุดเริ่มต้น ในการปูทางไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิตการตลาดของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในระดับที่สูงขึ้น สมดังคำกิตติกรรมประกาศของการจัดมหกรรมถักทอเส้นไหมครั้งนี้ที่ว่า “ย้อนรอยตำนานวิถีไทย Silk Style วัฒนธรรม สีสันชูราศี แฟชั่นดีเป็นอมตะ ศิลปะแห่งเนื้อไหม เส้นใยแห่งโชคชะตา จากหัตถา สู่สากล” ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่กระผมกำกับดูและเชื่อมประสานการปฏิบัติงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเข้ามามีบทบาทในการการเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการลงทุนที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะช่องทางการตลาด ตลอดจนการผลักดันให้มีกฎหมายใหม่ การใช้นโยบายแลกเปลี่ยนเงินตราคงที่-ลอยตัว Currency Board ปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตคนไทย ผู้บริโภคก็ต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน, การกำหนดมาตรฐานและการให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานสากลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไป

ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในนามของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร มีความรู้สึกยินดี และใคร่ขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑ หรือที่เรียกว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์เป็นพื้นที่ซึ่งมีมรดกล้ำค่า คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าไหม ที่ผ่านการสืบทอดมาอย่างยาวนาน มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหมลายหางกระรอกของจังหวัดนครราชสีมา, ผ้าไหมหมี่คั่นขอนารีของจังหวัดชัยภูมิ, ผ้าไหมกระรอกหมี่ภูภิรมย์ ผ้าซิ่นตีนแดงของจังหวัดบุรีรัมย์ และผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล ของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบกับในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมระดับภูมิภาคอาเซียนขึ้น ภายใต้ชื่องาน ASEAN Silk Heritage2011 “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล” เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากประชาชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างยอดจำหน่ายสินค้าโดยรวมกว่า ๒๐ ล้านบาท กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑ หรือที่เรียกว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” คือ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์เป็นพื้นที่ซึ่งมีมรดกล้ำค่า คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าไหม ที่ผ่านการสืบทอดมาอย่างยาวนาน มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหมลายหางกระรอกของจังหวัดนครราชสีมา, ผ้าไหมหมี่คั่นขอนารีของจังหวัดชัยภูมิ, ผ้าไหมกระรอกหมี่ภูภิรมย์ ผ้าซิ่นตีนแดงของจังหวัดบุรีรัมย์ และผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล ของจังหวัดสุรินทร์ ในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมระดับภูมิภาคอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน ASEAN Silk Heritage 2011 “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล” เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

ผลจากการดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างยอดจำหน่ายสินค้าโดยรวมกว่า ๒๐ ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดจะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาด” เป็นภารกิจที่สำคัญในส่วนปลายน้ำที่กลุ่มจังหวัดต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับกิจกรรมทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการขึ้นสู่ระดับมหาภาค ชุมชนในระดับมหาภาค ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมกลุ่มจังหวัดรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

งาน ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งนี้ เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวที่มีการจัดประชุมรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการจำนวน ๑๕ ล้านบาท

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินานาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗๙ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และยกระดับกิจกรรมการตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมของกลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชนไปสู่การเป็น SMEs รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาไหมไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียนและตลาดโลก และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านการผลิต/การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการไหมของกลุ่มจังหวัด

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหม เพื่อเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อวงการไหมของไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗๙ พรรษา, การแสดงนิทรรศการทางวิชาการและกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีในการพัฒนาการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ไหม โดยกรมหม่อนไหม, หน่วยงานจากกรมศิลปากร, บริษัท จุลไหมไทย จำกัด, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ชมนิทรรศการจากกูรูด้านผ้าโบราณ และงานศิลปะโดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ พบกับผ้าไหมลายโบราณ และของสะสมส่วนตัวที่หาชมได้ยาก, การจัดบูธแสดงและจำหน่ายผ้าไหมระดับพรีเมี่ยมจากกลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์และประเทศอาเซียน อาทิ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศพม่า, ประเทศเวียดนาม กว่า ๗๐ ร้านค้า, ชมแฟชั่นโชว์สุดอลังการ, ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ทุกวันและที่สำคัญคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดทำหนังสือชื่อ “จากหัตถา สู่สากล” ซึ่งได้ตำนานการผลิตผ้าไหมโบราณครบวงจรและลวดลายหางกระรอก, หมี่คั่นขอนารี, ไหมกระรอกหมี่ภูภิรมย์และไหมลายโฮล ถ่ายทอดลงสู่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ ทั้ง ๔ จังหวัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างยอดจำหน่ายสินค้าโดยรวมกว่า 20 ล้านบาท สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ จากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้เป็นอย่างดี

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens

One reply on “ASEAN Silk Heritage 2012 “ถักทอเส้นไหม ก้าวไกลสู่อาเซียน””

Comments are closed.