FashionShow : The Ultra Ultimate Source 4
Academy : Bangkok University
Venue : The Emporium
Date/Time : 17 March 2011, 18.00

Bangkok U. : The Ultra Ultimate Source 4

Click here to Google Photo Gallery

ด้วยภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำหนดจัดแสดงแฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์โครงการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2553 “THE ULTRA ULTIMATE SOURCE 4” ขึ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรี่ยม บริเวณลาน FASHION HALL ชั้น 1 เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น.

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานออกแบบของนักศึกษาสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาจำนวน 34 คน ได้นำเสนอรูปแบบกระบวนการทางความคิดทางการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผ่านผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วยเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ โดยทางภาควิชาฯ หวังว่าการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษารวมทั้งพัฒนาการของวงการศิลปะ และการออกแบบในประเทศไทยให้ก้าวหน้าสืบไป

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial