FashionShow : CON TEMPLE RARY
Academy : Bangkok University
Venue : Exhibition hall1 ชั้น 2 ตรงข้ามหอสมุดสุรัตน์ฯ
Date/Time : 27 December 2014, 14.00

Bangkok U, CON TEMPLE RARY

Click here to Google Photo Gallery

การแสดงผลงานปลายภาครายวิชา ศิลปะสัญจรเครื่องแต่งกายและสิ่งทอไทย (Survey of Thai Fashion and Textile) ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาฯได้เรียนรู้ถึงศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายไทย และลายผ้าจากแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพัฒนาการในการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอไทย

 

เหล่านักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงานได้นำความรู้และประสบการณ์จากทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมารังสรรค์ผลงาน ก่อเกิดเป็นเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักศึกษาแต่ละบุคคล เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณชน

ทางภาควิชาฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาของภาควิชาฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชั้นปี ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens