FashionShow : The Ultimate Source 7
Academy : Bangkok University
Venue : CentralWorld
Date/Time : 9 June 2014, 16.00

Bangkok University – The Ultimate Source 7

Click here to Google Photo Gallery

1. The Elephant Round-Up-Ritual By Luksana Jantharopassakorn
The inspiration comes from the elephant round-up ritual of Kui in Surin province that normally raises the elephants since the ancient. We use the unique dress of Kui and their amulets to mix with the town lifestyle for more modern look in this womenswear collection.

ได้แรงบันดาลใจจากพิธีกรรมคล้องช้างของชาวกูย จังหวัดสุรินทร์ ชาวกูยนิยมเลี้ยงช้าง สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยนำเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวกูย และอุปกรณ์เครื่องลางของขลัง นำมาผสมผสานกับความเป็นชาวเมือง ให้ดูทันสมัยมากขึ้นจนเป็นเครื่องแต่งกายสตรีคอลเลคชั่นนี้
Email : Sz.varvany@hotmail.com

2. Thanon Khaosan By Kharima Charoensook Kharima Charoensook
The inspiration comes from Kaosan road, the tourism way of foreigners who are seeking for the freedom of journey. We bring the shadow structure from the backpacker to mix through the details of crafting, embroider, and weaving as well as the colour tone that reflect from the ways of living throughout the route of Kaosan road.

ได้รับแรงบันดาลใจจากถนนข้าวสารวิถีการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่แสวงหาประสบการณ์การเดินทางอย่างอิสระ โดยนำโครงร่างเงาจากbackpacker มาผสมผสานผ่านรายละเอียดของงานฝีมือ งานถัก ทอ และการปัก รวมทั้งโทนสีอันมีที่มาจากกลิ่นอายของวิถีการดำเนินชีวิตตลอดเส้นทางของถนนข้าวสาร
Email : k.kharima.c@gmail.com

3. The Vulture’s Rapture By Piphu Thanatwasukul Piphu Thanatwasukul
The collection took its inspiration from the greedy behavior of the homeless habits and the French sovereign during the 18th century. Which resulted in the compositions between a mixture of the exaggerated style of the 18th century French royal court in a sense of the homeless.

ได้แรงบันดาลใจจากคนพเนจรที่มีพฤติกรรมการแต่งกายที่แปลก และพฤติกรรมการสะสมสิ่งของจากการรื้อขยะหรือวัตถุเหลือใช้ ถูกนำมาผสมผสานกับการแต่งกายของเหล่าชนชั้นสูงในประเทศฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่18 ที่ใช้ชีวิตในราชสำนักอย่างฟุ้งเฟ้อจนเป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเชิงเสียดสี ออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายบุรุษคอลเลคชั่นนี้
Email : T.piphu@gmail.com

4. The Baining Tribe By Lomchan Punthurungsee Tangkwa R Sim 
The inspiration comes from Baining tribe that has the dominate culture on the art on the mask that uses in their ritual. We use the eyes on the mask to transmit through the use of diverse materials and techniques to conform to the story from this tribe.

ได้รับแรงบันดาลใจจากชนเผ่าไบนิ่ง ที่มีวัฒนธรรมเด่นคือ ศิลปะบนหน้ากากที่ใช้ประกอบพิธีกรรม โดยนำดวงตาบนหน้ากากมาถ่ายทอดผ่านการใช้วัสดุและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวของชนเผ่านี้
Email : tangkwa0karn@gmail.com

5. See Myself Sensing By Praewthip Srilachan Aeoi Praewthip
The inspiration comes from Hypo-surface mechanism technology; it is the communication technology in the structural art with the working system that offers motion and combining of geometry shape structure in form of modular. This presents through the use of emotional touching on the virtual motion and the new shape that mix with the flower structure according to the characteristic of real mechanism.

ได้รับแรงบันดาลใจจาก เทคโนโลยีกลไกไฮโปเซอร์เฟซ (Hyposurface) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารในงานศิลปะแบบโครงสร้าง ซึ่งมีระบบการทำงานทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและโครงสร้างประสานของรูปทรงเรขาคณิตแบบโมดูลาร์ โดยได้นำเสนอการใช้สัมผัสทางความรู้สึกสื่อถึงการเคลื่อนไหวเสมือนจริง และสร้างรูปทรงใหม่ที่ผสมกับโครงสร้างดอกไม้ ต่อประสาน ตามลักษณะของกลไกจริง
Email :  praewthip.s@hotmail.com

6. Civilization of Amuse By watu’orn kaewetchabut Watuorn Keaw K
The inspiration comes from Ndebele tribe by we acquire the wall painting art and bead embroidery as well as the pattern of dressing which is the dominate point of this tribe to design in the dress details, and the oversize silhouette comes from menswear in 1940s.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าเอ็นเดเบเล โดยนำศิลปะการวาดภาพบนฝาผนัง ศิลปะการร้อยลูกปัด รวมทั้งรูปแบบการแต่งกายซึ่งเป็นจุดเด่นของชนเผ่านี้มาใช้ในการออกแบบเป็นรายละเอียดต่างๆบนชุด และได้มีเค้าโครงชุดมาจากการแต่งกายของผู้ชายในยุค 40s ทำให้เสื้อผ้ามีโครงชุดที่ดูหลวม (oversize)
Email : watuuuuuu@gmail.com

7. Fantasy to be Told By Weraya Termmanotham
The inspiration comes from the fairy tale of little mermaid by Hans Christian Andersen. We employ mix media from printing, knitting, and embroider techniques on the pictures from the Victorian era tales to create the piece of work that tell us about the symbolic story on children wear.

ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานนางเงือกน้อย ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน โดยสร้างงานสื่อผสมระหว่างเทคนิคงานพิมพ์ภาพจากหนังสือนิทานสมัยวิคตอเรียน งานถัก และงานปักเพื่อสร้างชิ้นงานที่บอกเล่าเรื่องราวเชิงสัญลักษณ์บนเครื่องแต่งกายเด็ก
Email :  weraya.term@gmail.com

8. The Story of Saigon Central Post Office By Natnicha Varanujit Pahom Varanujit
The inspiration comes from the Central Postal department in Ho Chi Minh city that is the mixed of Gothic style from western and eastern together as well as the postal sign with well designed and uses the uniform of French postman as the silhouette of the collection.

ได้รับแรงบันดาลใจจากกรมไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์ โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน รวมถึงดวงตราไปรษณียากรที่ถูกผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยใช้เครื่องแบบบุรุษไปรษณีย์ฝรั่งเศสมาเป็นโครงร่างเงาของคอลเลคชั่น
Email : pahom.v@hotmail.com

9. Chin Opia By Pachara Ngamhathairat
The inspiration comes from Chinese opera by pulling out the outstanding uniqueness from the accessories of the Chinese opera actor to create the work but cut off the complex details of the old pattern and change from the original material into the modern idea for new look.

ได้รับแรงบันดาลใจจากอุปรากรจีน ดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากเครื่องประดับตัวละครของอุปรากรจีน มาสร้างสรรค์ผลงาน แต่ตัดทอนรายละเอียดความซับซ้อนของลวดลายเดิมและปรับเปลี่ยนวัสดุจากต้นแบบ ตามแนวความคิดร่วมสมัย ให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้น
Email : chompoo.pink.lady@gmail.co

10. Rainbow Village By Priya Yimruk Priya Natt
The inspiration comes from the rainbow village in Taiwan that being constructed during the World War period. It dominates by the colourful and artwork on the house wall that is quite unique in particular way against the war. It presents through the mocking of war by the cloth colour and pattern that reflect the young soldier that represent for lovely and cuteness.

ได้รับแรงบันดาลใจจาก หมู่บ้านสายรุ้งในประเทศไต้หวัน ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงสงครามโลก มีจุดเด่นในเรื่องของสีสันที่สดใสและลวดลายบนกำแพงบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงออกถึงการต่อต้านสงคราม โดยได้นำเสนอผ่านการล้อเลียนสงครามด้วยสีสันและลายผ้าที่มีกลิ่นอายของความเป็นทหารเด็กที่แสดงออกถึงความน่ารักสดใส
Email : Na43_t@hotmail.com

11. Poison Dart Frogs By Surachai Kanmongkol MmEe Kanmongkol
The inspiration comes from poison dart frog which is the small frog originated in the South America continent. Its unique is on the pattern and colourful shades that hidden with fatal poison that some tribe uses it in hunting. We present the beauty of the pattern together with the tribe through the womenswear in form of sportswear.

ได้แรงบันดาลใจจากกบลูกศรพิษ เป็นกบที่มีขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีเอกลักษณ์ที่ลายบนตัวกบซึ่งมีสีสันโดดเด่น แต่ในลายและสีสันอันสดใสนั้น แฝงไปด้วยพิษร้าย จึงทำให้มีชนเผ่านำเอาพิษไปใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์ โดยนำเสนอความสวยงามของลายกบผสมผสานกับความเป็นชนเผ่าผ่านเครื่องแต่งกายสตรีในรูปแบบของชุดสปอร์ตแวร์
Email : Surachai.kanm@gmail.com

12. The vivid Shade of Talavera By Keasinee Harntale
The inspiration comes from Tarawela pottery in which the artwork on the pottery reflects the wonderful cultural art and its uniqueness. We modified the artwork on the pottery into cloth patterns and details of design decoration to get the new and modern pattern.ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องปั้นดินเผาทาลาเวล่า ซึ่งจากการสร้างลายบนเครื่องปั้นดินเผาสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม และความเป็นเอกลักษณ์ของลวดลาย จึงนำเอาลายที่อยู่บนเครื่องปั้นดินเผามาดัดแปลงเป็นลายผ้าและรายละเอียดตกแต่งในการออกแบบ เพื่อให้เกิดลายใหม่ที่ดูทันสมัยมากขึ้น
Email : keasohot@hotmail.com

13. Domino Game By Puntaraporn Jongwannasiri Bee Puntara
The inspiration comes from domino game that I used to play with the family when the designer was young. It has the easy understanding characteristics of play. The designer brings the dominant from the domino itself with the square structure to use with the shape of work piece and adapt the point connecting of domino as the details technique of the work piece.

ได้รับแรงบันดาลใจจาก เกมตัวต่อโดมิโน่ที่ได้ร่วมเล่นกับครอบครัวในสมัยเด็กๆ ที่มีลักษณะการเล่นที่เข้าใจง่าย โดยได้นำเอาจุดเด่นหลักของตัวโดมิโน่ที่มีโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมมาใช้กับรูปทรงของชิ้นงาน และดัดแปลงการต่อแต้มจุดของโดมิโน่มาเป็นเทคนิครายละเอียดของชิ้นงาน
Email : beepuntara@outlook.com

14. Different War By Kwannchanok Preechagul Natt Preechagul
The inspiration comes from Vietnam war; it is the story of Vietnam soldiers and hippie group in USA that mix together by using the trick eyes pattern from Psychedelic art and the symbol that expresses freedom of the hippie group against the war to generate the new work form.

ได้แรงบันดาลใจจากสงครามเวียดนามเป็นเรื่องราวของทหารเวียดนามและกลุ่มบุปผาชนในอเมริกาผสมผสานกันโดยใช้ลวดลายลวงตาของศิลปะไซเคเดลิก (Psychedelic)และสัญลักษณ์ในการแสดงออกเสรีภาพของกลุ่มบุปผาชนที่ต้องการต่อต้านสงครามทำให้เกิดการสร้างสรรค์ของผลงานแบบใหม่ขึ้น
Email : kwanchanok.pree@hotmail.com

15. Candy Candy Rush By Supanan Tseng
The inspiration comes from the animation called Wreck-it-ralph, which is about the sugar rush game; the go-kart racing game that offers the scenes of car and characters as the dessert. It inspires me to mix the recent go-kart racer suite with the types of candy from the main characters as selected.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่อง เวร็คอิทราล์ฟ(wreck-it-ralph) ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกมส์ชูการ์รัช (sugar rush) เป็นเกมส์แข่งรถโกคาร์ทที่ ฉาก รถและตัวละครต่างๆเป็นขนม ที่มีหลากหลายชนิด จึงเกิดแรงบันดาลใจในการผสานผสมการแต่งกายของนักแข่งรถโกคาร์ทในปัจจุบัน นำมาผสมกับขนมลูกกวาดชนิดต่างๆตามตัวละครหลักที่ได้เลือกมา
Email : vivienne_giffew@yahoo.com

16. Scout By Ploylomphet Lakchai Ploylizo Lakchai
The inspiration comes from Scotland Boy Scout that imagines to travel for camping in the desert that has different climate and environment so, this is the mix between the Scotland Boy Scout uniform with the unique tartan pattern with the desert people dress as the silhouettes of the collection.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกเสือประเทศสก๊อตแลนด์ ได้จินตนาการถึงการเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมในดินแดนแห่งทะเลทราย ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพภูมิอากาศ และ สิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องแบบการแต่งกายของลูกเสือประเทศสก๊อตแลนด์ ที่มีลายผ้าตารางเป็นเอกลักษณ์ กับ การแต่งกายของชาวทะเลทรายมาเป็นโครงร่างเงา
Email : ptnp2626@gmail.com

17. Pushkar Camel Fair By Rapeepan Intarawatin Rapeepan Intarawatin
The inspiration comes from camel sale festival in India that we acquire the beauty of the festival atmosphere from the colourful dressing of the camels via the native accessories.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลค้าอูฐในประเทศอินเดีย โดยได้นำความสวยงามที่เกิดจากบรรยากาศภายในเทศกาลการค้าอูฐที่มีความสวยงามด้วยสีสันการแต่งกายของ อูฐ ด้วยการประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆของชาวพื้นเมือง
Email : rapeepan_intarawatin@hotmail.com

18. Techno-Agriculturist By Papolpat Petsiritamrong Filmieboy Papolpat
The inspiration comes from the innovative and agricultural technology advancement. The agriculturalists need to rely more on innovation and technology in their career, so the pattern of living and the agricultural ways have changed to mix with the Age of synthesis; this leads to the menswear design in this collection.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เกษตรกรต้องพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้นในการทำการเกษตร จนทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและวิถีทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงผสมผสานเข้ากับยุคสมัยแห่งการสังเคราะห์ ( Age of synthesis ) เกิดเป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษคอลเลคชั่นนี้
Email : de_avantgarde@hotmail.com

19. Sedlec Ossuary By Phatchariya Archvichai Pazxy Archvichai
The inspiration comes from Sedlec Ossuary church, the Christian Catholic church in which all inside decorated by the human bones where from its deliberate the design will show out the beauty among the fearful.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โบสถ์ sedlec ossuary เป็นโบสถ์ คริสเตียนคาทอลิค ที่ภายในประดับตกแต่งไปด้วยกระดูกมนุษย์ทั้งหมด ด้วยความละเอียดวิจิตร การออกแบบจะสื่อออกมาถึง ความสวยงามในความน่ากลัว
Email : Sleepingpillspillow@gmail.com

20. Art of War By Ajaree Chomchom Mold Ajaree
This is inspired by the artists in the USA civil war that I want to transmit the real situation pictures where the camera in that period of time still be late about technology therefore, we have to sketch the pictures to tell the story and to act against the war. The artist had to conceal themselves into each soldier camp and adjust their ways of lings and carry out the items to move with the situations.

ได้รับเเรงบันดาลใจมากจากศิลปินในยุคสงครามการเมืองสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการจะถ่ายทอดภาพเหตุกาณ์จริงลงในหนังสือพิมพ์ ซึ่งในยุคนั้นกล้องถ่ายรูปยังคงล้าช้าในเรื่องเทคโนโลยี จึงต้องใช้การสเกตภาพเป็นการเล่าเรื่องเเละเป็นการเเสดงออกถุงการต่อต้านสงคราม ซึ่งศิลปินจำต้องแฝงกายเข้าไปในค่ายพักทหารของเเต่ละฝ่าย เเละมีวีธีการปรับการดำรงชีวิตเเละการขนสัมภาระต่างๆเพื่อการเคลื่อนย้ายให้เข้ากับสถาณการณ์
Email : moldajaree@gmail.com

21. Peacock Spider By Narisara Pinmanee VaVa Bigears
The inspiration comes from peacock spider that has the outstanding uniqueness in itself in differently from other kind of spider since the strange structure that it can spread out with the most colourful and attractive for those who see. It has the interesting natural complication, so

ได้รับแรงบันดาลใจจากแมงมุมนกยูง ซึ่งเป็นแมงมุมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นแตกต่างจากแมงมุมทั่วไป เนื่องจากมีโครงสร้างที่แปลกออกไป สามารถรำแพนได้ มีสีสันที่สวยงาม สะดุดตา และดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น มีความซับซ้อนทางธรรมชาติที่น่าสนใจ จึงได้เลือกนำแมงมุมนกยูงมาสร้างสรรค์โครงการออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสตรีโดยนำโครงสร้าง รูปทรง พื้นผิว และสีสันที่โดดเด่นในตัวแมงมุมนกยูงมาสร้างสรรค์ในผลงานการออกแบบ
Email :  mv_onair@hotmail.com

22. My Character By Chanyanon Pomechat Fashionizta Monkiiz
The inspiration comes from Happy Rizzi House building which is the work of James Rizzi that creates on the normal building to add more lively and fun. We use this idea to adapt by forming the role to the dress with the story about the cosmetics to mix in this collection.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตึกแฮปปี้ริซซี่เฮาส์ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของเจมส์ริซซี่ที่นำมาสร้างสรรค์ลงบนตึกที่มีรูปแบบธรรมดาให้ดูมีชีวิตและสนุกสนานจึงนำแนวความคิดมาปรับใช้โดยสร้างบทบาทให้กับเครื่องแต่งกายโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์มาผสมผสานภายในคอลเลคชั่น
Email : s.titcheez@hotmail.com

23. Resemblance of Architectura
By Nutkitta Jiraworatham Mynt Nkta
The inspiration comes from Putra Mosque, Malaysia. We bring the unique of Islam art such as inlay, wall drill together with the local art pattern of Malaysia to decorate on the dress through the techniques of embroider, cloth perforate, and textile printing to add dimension for deep and shallow as well as using the silhouettes from the female Muslim dress.

ได้รับแรงบันดาลใจจากมัสยิดปุตรา ประเทศมาเลเซีย โดยนำเอกลักษณ์ของศิลปะอิสลาม เช่น การทำอินเลย์ การเจาะผนังต่างๆ ผสมผสานกับลวดลายศิลปะพื้นบ้านของประเทศมาเลเซีย นำมาปรับใช้เป็นรายละเอียดตกแต่งบนชุด โดยสื่อผ่านทางเทคนิคการปัก การฉลุลายผ้า การพิมพ์ผ้า ให้เกิดมิติ มีความตื้นลึก รวมถึงได้นำโครงร่างเงามาจากการแต่งกายของสตรีชาวมุสลิม
Email : mynt21@gmail.com

24. It’s a small world By Chotikarn Thalerngnavachart Jenny Jay
The inspiration comes from the motion picture since 1824 until 1928 and created through the open work of clothes as well as techniques and details of dressing that offer the feeling of motion picture. This has been applied from the plays and atmosphere in Disneyland amusement park in mixing with the structure of shadow from Walt Disney characters.

ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเคลื่อนไหว ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1824 ถึง 1928 สร้างสรรค์ผ่านการออกแบบลวดลายผ้า ตลอดจนเทคนิคและรายละเอียดเครื่องแต่งกาย ที่ให้ความรู้สึกเสมือนภาพเคลื่อนไหว ซึ่งประยุกต์จากเครื่องเล่นและบรรยากาศภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ผสมผสานโครงร่างเงาจากบทบาทของตัวละครของวอลต์ ดิสนีย์
Email : jenny_jjjj@hotmail.com

25. The Purity under The Riding Hood By Arayaporn Areeprachakul Fon Sarapul
The inspiration comes from the interpretation on the dark side of the tale little red riding hood that reflects the lustful mood and ferocity that hidden behind the beauty. It reflects through the perforated design, structure, and colour tone that present the actor role.

ได้รับแรงบันดาลใจจากการตีความในด้านมืดของนิทานหนูน้อยหมวกแดง สื่อให้เห็นถึงเรื่องกามรมณ์ ความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ในความสวยงาม โดยสะท้อนผ่านลายฉลุ การปัก โครงสร้างและโทนสี ที่แสดงถึงบทบาทของตัวละคร
Email :arasa.aree@gmail.com

26. Thai Journey via Train  By Sathaporn Meepattana Nooben Meepattana
Inspired by Thai ways of living in the past that travel by train, this is created through the mechanism of stream train locomotive mixed with the materials from the current and the past for the contemporary of work. The story is told through the components of female dressing in their travel.

ได้รับแรงบันดาลใจจาก วิถีชีวิตของคนไทยที่เดินทางโดยรถไฟในอดีต สร้างสรรค์ผ่านกลไกของรถไฟหัวจักรไอน้ำ ผสมผสานวัสดุในปัจจุบันและอดีตให้เกิดความร่วมสมัยในผลงาน เล่าเรื่องราวผ่านเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสตรีที่ใช้ในการเดินทาง
Email : sathaporn.meep@gmail.com

27. Tempo Emotions By Nitiphon Kamchuaisin Lank Kiya
The inspiration comes from the Kama Sutra that told through the three major concepts of the Kama Sutra which are the love between man to man, woman to woman, and man and woman into the unique of the dress in each pair. Next, it is the form of sexual intercourse that presents through the torture on the act of sexual intercourse by to understand on the dress of the doer and the versatile from each complexion. The final one is the touching point on the body with the meaning for sexual intercourse.

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกามสูตร โดยเรื่องราวถูกเล่าผ่านใจความสำคัญของกามสูตร 3 ข้อ คือ ข้อแรก การเลือกประเภทคู่รักในปัจจุบัน อาทิ ชายรักชาย หญิงรักหญิง และชายรักหญิง ให้ออกมาเป็นเอกลักษณ์ของชุดในแต่ละคู่ ข้อ ต่อมา คือ รูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์โดยนำเสนอเกี่ยวกับการทรมานในการปฏิบัติกามกิจ โดยให้เข้าใจการแต่งกายของผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ ในแต่ละวรรณะ ข้อสุดท้าย คือ เรื่องจุดสัมผัสบนร่างกายที่มีความหมายในการปฎิบัติกามกิจ
Email : Nitiphon_tong@hotmail.co.th

28. Dry Flowers By Wiwat Jindathai Nes Jindathai
The inspiration comes from the collage by the artist “Basan Sony” who reflected the idealize beauty through the story that formed by the nature. This generates the idea of clothing design in the natural scene printed and the ways to design the novel cloth patterns.

ได้รับเเรงบันดาลใจจากศิลปะภาพปะติดโดยศิลปิน บาเเซน โซนี ผู้ถ่ายทอดความงามในอุดมคติสื่อผ่านเรื่องราว ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น จึงเกิดเเนวคิดการออกเเบบเสื้อ ผ้าผ่านลายพิมพ์ธรรมชาติ รวมไปถึงวิธีการสร้างรูปเเบบเสื้อผ้าที่ดูเเปลกใหม่
Email : jindathai_79@hotmail.com

29. Distorted Vision By Nitaya Thiamsorn Nacx Thiamsorn
The inspiration comes from the photographic art of Ansen Seale, by the artist uses the slit scan technique found during 1960 to form the art work. The photographic characteristics result from the movement during photo taking that offers the different shapes. We use these to design the outfit structure by trying to take the photo in slit scan to form the new structure of clothing.

ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะการถ่ายภาพของ แอนเซน ซิล(ansen seale)โดยศิลปินใช้เทคนิคการถ่ายภาพสลิทสแกน(slit scan)ที่เกิดในช่วงค.ศ.1960มาใช้ในการทำงานศิลปะ โดยลักษณะการถ่ายภาพเกิดจากการเคลื่อนไหวในขณะที่ทำการถ่ายภาพ ทำให้ภาพเกิดรูปทรงที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม จึงนำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างเสื้อผ้าผ่านการทดลองการถ่ายภาพแบบสลิท สแกน ทำให้เกิดโครงสร้างเสื้อผ้ารูปแบบใหม่
Email : nittaya.snacx@hotmail.com

30. Before The Lamps Are Lit By Praneetsin Mungchu-in Praneetsin Mungchu-in
The inspiration comes from The Little Fairy Sister tale by Ida Rentoul Outhwaite that told about the young girl that stick and has to fight with the bad witch; the story shows appreciation and surprise; the splendid fairy tale journey that told through the mysterious magic by the simple dress structure that hidden with fantasy techniques.

ได้รับแรงบันดาลใจจาก นิทาน เดอะลิตเติ้ลแฟรี่ซิสเตอร์ (The Little Fairy Sister)โดยศิลปิน ไอด้า เรนทัวล์ เอ้าท์เวท (Ida Rentoul Outhwaite) เล่าถึงเด็กสาวที่เข้าไปติดกับและต้องต่อกรกับเหล่าแม่มดร้าย เรื่องราวซาบซึ้งและน่าประหลาดใจ การเดินทางมหัศจรรย์ดุจเทพนิยาย บอกเล่าผ่านเวทมนตร์ลึกลับ โดยโครงชุดแบบเรียบง่ายที่แฝงไปด้วยเทคนิคแบบแฟนตาซี
Email :  praneetsin.m@gmail.com

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial