Bangkok University : Thai Fabric Mix it happen
Academy : Bangkok University
Venue : TCDC
Date/Time : 7 February 2020, 18.00

Bangkok University : Thai Fabric Mix it happen

งานนักศึกษา ชั้นปี 2 ของ แฟชั่น ศิลปกรรม ม.กรุงเทพ ที่ได้แสดงในงาน Bangkok Design Week 2020

Thai Fabric Mix it happen

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโอกาสอันดีจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ Education Support Institute Activity (EISA) เพื่อพัฒนาสิ่งทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งทอจากผ้าขาวม้า ของชุมชนบ้านฮ่องแฮ่ จ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการออกแบบเพื่อชุมชนให้กับนักศึกษา ซึ่งจะเติบโตไปเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ในอนาคต ด้วยการพัฒนาผลงานกว่า 3 เดือน ได้เป็นเครื่องแต่งกายจากผ้าขาวม้า กว่า 50 ชุดเพื่อนำมาจัดแสดงในรูปแบบของ Fashion Performance

ในส่วนของการจัดแสดงโชว์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาแฟชั่นปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ และชมรม Creative dance มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกัน ออกแบบการแสดง Fashion Performance ในธีม “Thai Fabric Mix it happen” ซึ่งแสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ระหว่างผ้าขาวม้ากับไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ผ่านวัฒนธรรมดนตรี และการเต้น แสดงเป็นโชว์เปิดในงาน Night of Resilience หนึ่งในอีเวนต์เทศกาล BKKDW2020 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปีนี้

สำหรับงานวีดีโอ กรุณารอสักครู่

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial