Fashion V Together #2, The Student Fashion showcase

ด้วยภาควิชา การออกแบบ และธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางแฟชั่น และโครงการนำเสนอแสดง แฟชั่นโชว์ของนักศึกษา ในระหว่างเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการประมวลผลความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน สู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย แห่งความสำเร็จอีกขั้นของนักศึกษา