นิสิตปริญญาโท รุ่น MFA19 ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด AWAKENING – The awakening has awakened

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 20 ปี มอบโอกาสให้นิสิตพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ Fashion Lifestyle เพื่อนําเสนอผลงานออกแบบ สร้างสรรค์สู่สาธารณะชนในรูปแบบของงานแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการแฟชั่น เพื่อแสดงถึงศักยภาพและแนวโน้มใหม่ในด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ อีกทั้งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยในปี 2566 นี้เป็นผลงานแสดงของนิสิตปริญญาโท รุ่น MFA19 ทั้ง 9 คน ซึ่งงานแสดงโชว์ดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด AWAKENING – The awakening has awakened.
AWAKENING – The awakening has awakened.
Awakening (n.) the act of starting to understand something or feel something
การตื่นตัวและเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ

Photo by Ton Jirakrit

Click for Google Photo

 

The overcome of post-epidemic is now significantly awakening, as the way of life has been altered versatilely. Consciousness and Creativity will be embraced as essential sparks in the design upheaval, and human, natural and innovation will be recognized as equally important and increasingly interconnected.

“AWAKENING” เป็นการกล่าวถึงโลกยุคใหม่หลังช่วงเวลาการก้าวข้ามวิกฤติแห่งโรคระบาด ผู้คนต่างตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองไปในทิศทางที่หลากหลาย โดยให้ความสำคัญทั้งในเรื่องอัตลักษณ์ตัวตน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และนวัตกรรมแปลกใหม่ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันมากขึ้น นิสิตทั้ง 9 คน ต่างได้ตีความแนวคิดนี้ผ่านนวัตกรรมรูปแบบใหม่และความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลาย

ภรภัทร จำเริญพฤกษ์ | AWAKENING OF MODULAR
การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายสตรีสำหรับงานสังสรรค์ (Party wear) จากวัสดุรีไซเคิล (Recycle) ภายใต้แนวคิดการถอดประกอบ (Modular)

วรภัทร์ เมืองรวมญาติ | AWAKENING OF CIRCULAR
นวัตกรรมการสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายบุรุษสตรีทแวร์ จากสิ่งทอเส้นใยตาลสำหรับกลุ่มเซนเนียลเจเนเรชั่น ด้วยแนวคิดการออกแบบหมุนเวียน

รพีภัทร สำเร | AWAEKENING OF ARCH
การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อการท่องเที่ยวจากนวัตกรรมสีจากดิน ณ อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิดการข้ามวัฒนธรรมร่วมสมัย

ณัฏฐ์กฤตา บัวคล้ายรัตนชัย | AWAKENING OF ETHNIC
นวัตกรรมการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายสตรีสำหรับงานสังสรรค์ (Party wear) สำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นเอเชียจากทุนวัฒนธรรมผ้าเขียนเทียนชาติพันธุ์ม้ง

ธัญชนิต นฤปจาตุรงค์พร | AWAKENING OF ALPHA
นวัตกรรมการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายลำลองสำหรับกลุ่มเด็กอัลฟ่าเจนเนอร์เรชั่น (Alpha Generation) ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนแบบเอมทิเนส (Emptiness) จากนวัตกรรมการออกแบบที่สามารถขยายได้ (Expandable)

กรกต พงศาโรจนวิทย์ | AWAKENING OF PALETTE
นวัตกรรมการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายสตรีจากนวัตกรรมสิ่งทอฟิลาเจนด้วยกระบวนการย้อมสีพืชคำแสดร่วมสมัย สำหรับกลุ่มเจเนอเรชันกรีน ภายใต้แนวคิดคอนเชียสดีไซน์

มงคล อิงคุทานนท์ | AWAKENING OF REVOLUTION
การสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายบุรุษ จากนวัตกรรมเส้นใยสาหร่ายในนากุ้ง สำหรับกลุ่มที่ต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด ZERO WASTE

ขวัญชัย บุญสม | AWAKENIING OF CULTURE
นวัตกรรมการสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสตรีจากเฮมพ์ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดทุนวัฒนธรรมเจแปนนอร์ดิก เพื่อความยั่งยืน

ศุภากร มั่งคั่ง | AWAKENING OF IDENTITY
นวัตกรรมการสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายปาร์ตี้แวร์สำหรับกลุ่มเฟมบอย จากสีเกล็ดประกายมุกจากเปลือกเพอร์นา วิริดิส ด้วยแนวคิดสุนทรียศาสตร์แคมป์

#MFA19
#AWAKENING

IG: cu.mfa.fashion
FB PAGE: https://m.facebook.com/creativearts.chulalongkorn

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy