Dee Project 10
MBK Center Charity Kids Audition for GFT 2017
1-2 April 2017 @ 5th floor, MBK

Click here to Google Photo Gallery

ทางกลุ่มเป็นนักออกแบบซึ่งจบจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ได้เริ่มกิจกรรม เพื่อสังคมภายใต้ชื่อ กลุ่ม Dee project ในปี2012 เป็นการรวมตัวของนักออกแบบและกลุ่มสายงานด้านศิลปในแขนงต่างๆมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ องค์กรต่างๆที่ขาดสิ่งของและทุนทรัพย์ ยังมีอีกหลายภาคส่วนของสังคมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนไทย ทางกลุ่มจึงได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 10 เพื่อช่วยเหลือ กองทุนจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์ดูแลเด็กอ่อนและเด็กสมาธิสั้น ในชุมช น ข องมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพราะทางกลุ่มเล็งเห็นว่า ประเทศของเราจะพัฒนาต่อไปได้ก็ต้องอาศัยพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโต ขึ้น พร้อมกับความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์

ทางกลุ่ม จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้สังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและ ยั่งยืน ด้วยการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสายงานอาชีพที่กลุ่มถนัดเพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาตาม ช่วงวัยที่เหมาะสมส่งผลต่อ พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญ ญา า ที่ดีและมีคุณภาพ ที่ผ่านมาทางกลุ่ม แต่สิ่งที่เราเห็นนอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกแล้ว เรายังเห็นความรู้สึกดีๆ ของคนที่มาร่วมงานหรือผู้บริจาคนั่นได้กลายเป็น “ผู้ให้” สิ่งดีๆตอบแทนสังคมแล้ว เขาสามารถยิ้มกว้างได้มากขึ้นจากการได้เป็น “ผู้รับ” ความสนุกและความบันเทิงจากกิจกรรม พร้อมกับการเรียนรู้ประเด็นปัญหาสังคม และ พบเพื่อนใหม่ๆอีกด้วย

โดยครั้งนี้ทางกลุ่ม Dee project จัดออดิชั่นเพื่อคัดเลือกน้องๆไปร่วมแดงแฟชั่นโชว์การกุศลในงาน GFT 2017 ที่ไบเท็คบางนา และ Dee project 11ที่จัดแสดงแฟชั่นโชว์ร่วมกับบริษัท EPSON ประเทศไทย

และในการจัดงานในครั้งนี้ต้อง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยให้กิจกรรม Dee project 10 : MBK CENTER Charity Kids Audition for GFT 2017

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงาน
– ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
– บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
-บริษัทเน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด
-สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ CIDI
-THAICATWALK

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial