ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถจัดตั้งธุรกิจ ขยายธุรกิจ พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม สามารถเริ่มธุรกิจจริงได้ด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด “SELF”อันมีองค์ประกอบดังนี้

Click here to Google Photo Gallery

S-Stimulationหรือ การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมองเห็นความเป็นไปได้จริงโดยมีการเชิญเจ้าของกิจการ ผู้ประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง มาบอกเล่ากรณีศึกษา แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการสร้างตราสินค้า ชี้ให้เห็นอุปสรรคและโอกาส ที่จะเกิดขึ้นในการเริ่มต้นธุรกิจ

E–Entrepreneursหรือ ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจของผู้ประกอบการ การคาดการณ์ตลาด และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและการจัดตั้งธุรกิจโดยผู้ประกอบการใหม่

L-Learning by Doingหรือการเรียนรู้และปฏิบัติด้านการออกแบบ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจริง

F-Fashion Brandingหรือ การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตราสินค้า โดย การใช้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ในการนี้ภาควิชาฯได้เชิญคุณณัฐวรรษ เจียรนันทะ หรือคุณหยก THAICATWALK และคุณอธิ วรรณศิริ มาเป็นวิทยากรพิเศษและร่วมงานถ่ายภาพสไตลิ่งผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการใหม่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าแฟชั่นของผู้ประกอบการเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ และแสดงผลงานสู่สาธาณชน

ในการดำเนินโครงการได้มีการจัดกิจกรรมการกระตุ้นการจัดตั้งBUSINESS MATCHING จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ อาทิเจ้าของธุรกิจ ซัพพลายเออร์ต่างๆ นักออกแบบ ร้านค้า และกลุ่มผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้เกิดสังคมการจับคู่การทำงานร่วมกันผ่านโครงการฯ อีกทั้งยังได้ร่วมใช้พื้นที่สื่อกลางให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสังคมอันดีระหว่างกันในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยมีลักษณะงานดังนี้

  1. การแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมโครงการ
  2. การบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. การนำเสนอแผนธุรกิจรายบุคคลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมโครงการ
  4. โซนออกร้านและจัดแสดงนามบัตร การจับคู่ธุรกิจการค้าได้แก่หน่วยร่วม ร้านค้า และธุรกิจต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการแฟชั่น ร้านหนังสือ นักออกแบบกราฟฟิค นักออกแบบลายผ้า สไตลิสต์ ช่างภาพ

โครงการจัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00น.-16.00น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจร่วมจับคู่ธุรกิจและร่วมชมผลงานตามเวลาดังกล่าวสนใจติดต่อ อ.กมลศิริ 0869002169

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial